DECRET 275/1996, de 23 de juliol, de modificació del Decret 22/1991, de 4 de febrer, pel qual es determina la composició del Consell assessor de l'àrea protegida de les illes Medes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes, va establir un règim específic de protecció per a aquesta àrea;

La importància que aquest indret ha assolit aconsella la seva declaració com a espai natural protegit, que es realitzarà quan s'hagi adequat la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, a les figures de protecció regulades per la Llei estatal 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna silvestres;

Fins que es produeixi l'adequació, resulta convenient incloure l'esmentada àrea dins l'àmbit de la gestió dels espais naturals per tal que aquesta sigui unificada i assoleixi el màxim grau d'eficàcia i, per tant, la planificació, la gestió i el control de l'àrea protegida de les illes Medes ha de ser portada per la Direcció General del Medi Natural que té atribuïdes les funcions en matèria d'espais naturals;

En conseqüència, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica el primer paràgraf de l'article 1.1.a) del Decret 22/1991, de 4 de febrer, pel qual es determina la composició del Consell assessor de l'àrea protegida de les illes Medes, que queda amb la redacció següent: "El director general del Medi Natural, que actuarà com a president."

Barcelona, 23 de juliol de 1996

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Xavier Marimon i Sabaté...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA