DECRET 184/1988, d'11 de juliol, sobre la composició i la constitució dels consells escolars territorials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, estructurà uns organismes col·legiats per potenciar i fer més efectiva la participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari a Catalunya a través de la creació de tres graons o organismes de consulta i participació. Es crearen, així, el Consell Escolar de Catalunya, els consells escolars territorials i els consells escolars municipals.

Pel que fa als consells escolars territorials, i d'acord amb la disposició transitòria de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, caldrà constituir-los provisionalment, en una primera fase, fent coincidir el seu àmbit d'actuació amb el dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament.

Mitjançant el present Decret, dictat en desplegament de l'article 11 de la Llei esmentada, es regula la composició i la constitució dels consells escolars territorials, així com la designació dels seus membres.

En virtut d'això, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, a proposta del Conseller d'Ensenyament i amb l'acord previ del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Els consells escolars territorials són els organismes de consulta de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit dels serveis territorials en què s'estructura l'Administració educativa. 1.2 Els consells escolars territorials han de promoure, dins del seu territori, la participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament, i han de ser consultats preceptivament sobre les matèries que especifica l'article 13 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre.

Article 2

2.1 Els consells escolars territorials són integrats per:

  1. Quatre representants del professorat, membres de consells escolars municipals, designats per les associacions o organitzacions de professors del territori. Quatre representants dels pares dels alumnes, membres de consells escolars municipals, designats per les associacions o federacions dels pares d'alumnes. Quatre representants d'alumnes, membres de consells escolars municipals, designats per les associacions o federacions d'alumnes del territori. Dos representants del personal d'administració i serveis, membres de consells escolars municipals, designats per les associacions o les organitzacions del sector.

  2. Un representant designat per cada una de les organitzacions sindicals amb més representativitat del territori, dins el món de l'educació.

  3. Un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA