DECRET 194/2002, de 9 de juliol, pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i es regula la composició i el funcionament intern de les comissions territorials d'urbanisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

194/2002, de 9 de juliol, pel qual es crea la ComissiÛ Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i es regula la composiciÛ i el funcionament intern de les comissions territorials d'urbanisme.

Les comissions territorials d'urbanisme, d'acord amb els articles 16 i 18 de la Llei 2/2002, de 14 de marÁ, d'urbanisme, sÛn Úrgans urbanÌstics de la Generalitat que, en el marc de les competËncies que els atribueix la Llei esmentada, compleixen funcions de car‡cter informatiu, consultiu, gestor, resolutiu i, a inst‡ncia dels ajuntaments, tambÈ de car‡cter interpretatiu.

La disposiciÛ addicional primera de la mateixa Llei assenyala que des de la seva entrada en vigor les comissions d'urbanisme de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona s'anomenen comissions territorials d'urbanisme i habilita el Govern a modificar, per decret, el nombre i l'abast territorial d'aquestes comissions.

La nova estructura territorial de l'AdministraciÛ de la Generalitat derivada de la creaciÛ de la DelegaciÛ Territorial del Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, mitjanÁant el Decret 79/2001, de 6 de marÁ, determina la necessitat d'ampliar el nombre de comissions per crear una comissiÛ territorial d'urbanisme especÌfica per a les Terres de l'Ebre i d'adequar, en coherËncia amb aquest fet, l'‡mbit d'actuaciÛ de la ComissiÛ Territorial d'Urbanisme de Tarragona.

D'altra banda, es fa necessari actualitzar la composiciÛ de les comissions territorials d'urbanisme i regular-ne el funcionament intern.

D'acord amb l'article 17.2, per remissiÛ de l'article 18.2 de la Llei 2/2002 esmentada, de 14 de marÁ, d'urbanisme, el reglament que regular‡ la composiciÛ de les comissions territorials d'urbanisme ha de garantir que hi siguin representats els departaments i els ens locals amb competËncies urbanÌstiques i que hi tinguin participaciÛ persones d'un reconegut prestigi professional o acadËmic en matËria d'urbanisme, d'habitatge i de medi ambient. Els alcaldes i les alcaldesses dels ajuntaments afectats han de ser convocats, amb veu perÚ sense vot, a les sessions en les quals es considerin el primer establiment i les revisions del pla d'ordenaciÛ urbanÌstica municipal i del programa d'actuaciÛ urbanÌstica municipal.

Per tot aixÚ, a proposta del conseller de PolÌtica Territorial i Obres P˙bliques, de conformitat amb el que estableixen l'article 18.2 i la disposiciÛ addicional primera, apartat 2, de la Llei 2/2002, de 14 de marÁ, d'urbanisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

…s objecte d'aquest Decret la creaciÛ de la ComissiÛ Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i la regulaciÛ de la composiciÛ i el funcionament intern de les comissions territorials d'urbanisme, Úrgans urbanÌstics de la Generalitat determinats a l'article 16 de la Llei 2/2002, de 14 de marÁ, d'urbanisme.

Article 2

CreaciÛ de la ComissiÛ Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre

Es crea la ComissiÛ Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per exercir les funcions que la Llei 2/2002, de 14, de marÁ, d'urbanisme, atribueix a les comissions territorials d'urbanisme a les comarques del Baix Ebre, el Montsi‡, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

Article 3

¿mbit d'actuaciÛ de les comissions territorials d'urbanisme de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida.

3.1.††L'‡mbit d'actuaciÛ de la ComissiÛ Territorial d'Urbanisme de Tarragona es concentra en les comarques del TarragonËs, el Baix PenedËs, la Conca de Barber‡, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp.

3.2.††Les comissions territorials d'urbanisme de Barcelona, Lleida i Girona mantenen el seu ‡mbit territorial d'actuaciÛ, que comprËn tots els municipis de la demarcaciÛ territorial respectiva, amb exclusiÛ, en el cas de la ComissiÛ Territorial d'Urbanisme de Barcelona, del municipi de Barcelona.

Article 4

Seu

4.1††Les comissions territorials d'urbanisme de Girona, de Lleida, de Tarragona i de les Terres de l'Ebre tenen la seu al respectiu servei territorial d'Urbanisme del Departament de PolÌtica Territorial i Obres P˙bliques.

4.2.††La ComissiÛ Territorial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA