RESOLUCIÓ JUS/2411/2009, de 19 d'agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUS/2411/2009, de 19 d'agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Vist l'expedient d'adaptació dels Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya del qual resulta que en dates 11 de febrer de 2009 i 10 de juny de 2009 es va presentar el text dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat en l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 18 de desembre de 2009;

Vistos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució de 2 de juny de 1999 (DOGC núm. 2909, de 14.6.1999), la Resolució de 8 d'agost de 2001 (DOGC núm. 3455, de 20.8.2001) i la Resolució JUI/3941/2003, de 15 de desembre (DOGC núm. 4036, de 23.12.2003);

Atès que els Estatuts s'adeqüen a la legalitat;

Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

D'acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

.1 Declarar l'adequació a la legalitat de l'adaptació dels Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

.2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig es publiqui al DOGC, com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 19 d'agost de 2009

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

Annex

Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Definició, àmbit territorial i seu

Article 1

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de llurs funcions.

Article 2

El Col·legi configura l'àmbit específic de gestió i participació dels fisioterapeutes en els interessos vinculats a la fisioteràpia i constitueix un instrument d'exercici d'activitats que hi estiguin relacionades i de prestació de serveis que convinguin als col·legiats.

És també propòsit del Col·legi contribuir, prop dels agents que intervenen en el tractament de la salut i, significativament, de l'Administració, a la pràctica d'una assistència sanitària progressivament millor.

Article 3

L'àmbit territorial del Col·legi és Catalunya. Aquesta territorialitat no limita l'exercici de les actuacions que siguin expressió de les funcions del Col·legi o de l'exercici d'activitats de cooperació i, en particular, d'aquelles que derivin de la seva participació o col·laboració amb organismes de territoris de més enllà del que li és propi.

Article 4

La seu del Col·legi és a Barcelona, al carrer Segle XX, núm. 78, i decidir-ne el trasllat correspon a l'Assemblea de col·legiats.

Funcions públiques

Article 5
 1. Correspon al CFC l'exercici, en règim d'autonomia, de les funcions públiques pròpies que s'indiquen seguidament

  1. Ordenar, segons sigui competent, l'exercici professional de la fisioteràpia.

  2. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures de les persones col·legiades i promoure que el seu exercici professional s'adeqüi a la normativa i als principis deontològics que el regeixen, tot mantenint actualitzat el codi deontològic de la professió i fer respectar la seva dignitat professional i drets ciutadans així com els dels destinataris de la seva activitat professional.

  3. Combatre la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb la fisioteràpia, exercint la potestat disciplinària sobre els col·legiats i adoptant, si escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.

  4. Prevenir l'intrusisme i actuar contra les actuacions que el fomentin o en siguin constitutives.

  5. Representar els interessos generals de l'exercici professional de la fisioteràpia i dels qui l'exerceixen en els àmbits que els afecti i, significativament, davant les administracions públiques.

  6. Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en els seus òrgans, quan hi sigui contemplada, així com proposar l'adopció de mesures en relació amb l'ordenació i la regulació de l'accés i l'exercici de la fisioteràpia i informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o el Col·legi.

  7. Fomentar la fisioteràpia com a mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans i vetllar perquè el seu exercici respongui, en nombre de professionals i en qualitat, a les necessitats de la població.

  8. Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades per tal de mantenir actualitzada llur competència professional.

  9. Emetre informes i dictàmens relatius a la fisioteràpia i el seu exercici professional.

  10. Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

  11. Les altres funcions de naturalesa pública que atribueixi la legislació vigent.

 2. La Generalitat i les administracions locals de Catalunya poden convenir amb el Col·legi la delegació de funcions que els siguin pròpies en un conveni específic en el que es determini l'abast i les condicions de la delegació, i també els mitjans i els recursos necessaris per a exercir-les.

 3. El Col·legi s'ha de dotar d'una estructura col·legial en condicions d'atendre les seves funcions, formada pels recursos humans, materials i econòmics que siguin adequats i proporcionats, administrant-los de forma prudent i considerada.

  Activitats i serveis

Article 6
 1. El Col·legi pot decidir l'exercici d'activitats d'interès col·lectiu i la prestació de serveis als col·legiats i, entre d'altres:

  1. Dur a terme tasques de promoció de la recerca en fisioteràpia.

  2. Exercir activitats de formació tècnica especialitzada i de docència relacionada amb les ciències de la salut.

  3. Promoure i desenvolupar activitats de recerca, de formació i d'atenció a la salut en indrets necessitats d'arreu del món, i donar-ne suport, a fi de cooperar en el seu desenvolupament, i fomentar així la solidaritat entre els pobles.

  4. Proporcionar serveis en matèria de formació, comunicació, econòmics, financers i d'altres relacionats.

  5. Oferir arbitratges en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i tercers.

  6. Col·laborar amb entitats representatives d'interessos ciutadans vinculades amb l'exercici de la fisioteràpia o les ciències de la salut.

  7. Formar part en estaments bastits a fi de la representació d'interessos professionals.

 2. El Col·legi pot utilitzar els instruments i les formes previstes a les lleis per tal de desplegar activitats i oferir serveis als col·legiats.

  Potestat normativa

Article 7
 1. El Col·legi pot dictar normes reguladores de les funcions públiques que li atribueix la llei seguint la següent tramitació

 1. Correspon a l'Assemblea instar la Junta a elaborar propostes normatives sobre aspectes de les funcions col·legials les quals han de contenir, a més, una memòria justificativa del projecte i els informes i consultes que en siguin determinants.

 2. El projecte, la memòria i la documentació relacionada han de ser objecte d'informació pública col·legial, tot oferint un termini d'un mes a fi que els col·legiats puguin aportar-hi el que creguin oportú.

 3. Contestats i, si escau, incorporats els suggeriments rebuts a la proposta, ha de ser sotmesa a l'aprovació de la següent Assemblea que es convoqui.

 4. El text que s'aprovi ha de ser presentat a la consideració de la Generalitat per tal que el Departament que correspongui el qualifiqui i, si és el cas, n'ordeni la publicació al DOGC.

Reglamentació

Article 8

A fi d'articular la mecànica col·legial, la Junta de Govern pot sotmetre a votació de l'Assemblea l'aprovació d'un reglament de règim intern.

Pot, també, dictar protocols i normes de seguiment en aspectes específics de l'activitat del Col·legi.

Relacions institucionals

Article 9

Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius que normativament corresponguin a la Generalitat, el Col·legi es relaciona amb el Departament de Justícia o aquell al que s'atribueixi competència en matèria de col·legis professionals.

En allò que faci referència a l'exercici de la fisioteràpia, els Departaments de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA