RESOLUCIÓ JUS/1118/2010, de 12 d'abril, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUS/1118/2010, de 12 d'abril, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona.

Vist l'expedient d'adaptació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona del qual resulta que en dates 7 d'abril de 2009 i 28 de gener de 2010 es va presentar el text dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat en l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de 30 de novembre de 2009;

Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució de 26 de març de 1998 (DOGC núm. 2615, de 7.4.1998);

Vist que els Estatuts s'adeqüen a la legalitat;

Vist que aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

D'acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l'adequació a la legalitat de l'adaptació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

-2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig es publiqui al DOGC, a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 12 d'abril de 2010

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

Annex

Estatuts del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona

TÍTOL 1

Del Col·legi

Capítol 1

Personalitat jurídica, àmbit funcional i territorial

Finalitats i funcions

Article 1

Personalitat jurídica, àmbit funcional i territorial

El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Girona és una corporació de dret públic, reconeguda i emparada per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la Llei de col·legis professionals, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de llurs finalitats, es regirà per la legislació bàsica de l'Estat quan li sigui aplicable, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, per aquests Estatuts i altres disposicions legals que siguin d'aplicació i que es dictin en el futur.

Té el domicili social a Girona, carrer Albareda, núm. 3-5, 3a planta, amb districte postal 17004. El seu àmbit territorial s'estén a la província de Girona.

La denominació del Col·legi serà la de Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona.

Capítol 2

Finalitats col·legials

Article 2

Finalitats col·legials

El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Girona té com a finalitats essencials vetllar perquè l'actuació de llurs col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional de la infermeria, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

També té com a finalitats:

 1. Ordenar l'exercici de la professió dins l'àmbit de la seva competència i del marc legal.

 2. Representar i defensar els interessos i drets generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració.

 3. Defensar els interessos professionals dels col·legiats.

 4. Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.

 5. Aconseguir la màxima progressió científica, acadèmica, social i humana dels professionals.

 6. Respecte als drets humans.

 7. El foment de la solidaritat entre els col·legiats i la societat.

 8. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i de les obligacions dels col·legiats.

 9. Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la llei i les normes pròpies dels col·legis professionals.

 10. Participar en el procediment d'obtenció de l'acreditació d'aptitud per a l'exercici de la professió infermera, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.

 11. La creació o establiment de quants registres referits a la professió d'infermeria que es cregui oportú o que tinguin origen en les disposicions legals, reglamentaries o de qualsevol tipus que puguin dictar les administracions competents, inclòs expressament el de titulacions professionals per a l'exercici de la professió d'infermeria.

Article 3

Informació de projectes de disposicions generals

Correspon al Col·legi informar de tots els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col·legial.

Capítol 3

Funcions col·legials

Article 4

Funcions col·legials

Són funcions pròpies del Col·legi, per assolir els seus objectius de naturalesa pública, les següents:

 1. Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional.

 2. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant, si s'escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.

 3. Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la llei i les normes pròpies dels col·legis professionals.

 4. Participar en el procediment d'obtenció de l'acreditació d'aptitud per a l'exercici de la professió col·legiada, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.

 5. Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades que permeti garantir llur competència professional.

 6. Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

 7. Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.

 8. Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col·legial.

 9. Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió.

 10. Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris i aranzels professionals.

 11. Aprovar llurs pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

 12. Exercir funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya per via de delegació. La delegació de funcions requerirà la formalització d'un conveni, en el qual s'hauran de determinar l'abast i les condicions de la delegació, i també els mitjans i els recursos necessaris per a l'exercici de les funcions.

 13. Les altres funcions de naturalesa pública que els atribueix la legislació vigent.

  Com a entitats de base associativa privada, els col·legis professionals exerceixen les activitats següents:

 14. Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió en general.

 15. Intervenir, per via de mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

 16. Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici de la professió col·legiada.

 17. Facilitar informació en matèria d'honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.

 18. Adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d'assegurança de llurs col·legiats.

  Títol 2

  Dels col·legiats i les seves classes. Obligatorietat, adquisició, denegació i pèrdua de la condició de col·legiat

  Capítol 1

  Obligatorietat i adquisició de la condició de col·legiat

Article 5

Obligatorietat i adquisició de la condició de col·legiat

 1. Al Col·legi d'Infermeres i Infermers de Girona s'hi incorporaran obligatòriament, segons determini la llei i amb igualtat de drets corporatius, aquells que es trobin en possessió del corresponent títol que habiliti legalment per a l'exercici de la professió infermera i que vulguin exercir la professió d'infermeria. Els col·legiats/des en edat de jubilació que ho desitgin podran demanar a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA