ORDRE ECF/475/2010, de 27 de setembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/475/2010, de 27 de setembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2010.

La proximitat de la fi de l'exercici pressupostari de l'any 2010 fa necessari que es dictin normes sobre les operacions de tancament de pressupost, ja que la normativa que regula la comptabilitat no preveu amb detall aquestes operacions; d'altra banda, cal establir terminis per a la presentació i tramitació de determinats documents comptables.

Atès el que s'ha exposat i a fi de regular amb detall aquestes operacions comptables de tancament de l'exercici,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Les normes que conté aquesta Ordre són aplicables a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, als organismes autònoms administratius, al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut i a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Article 2

Assenyalament d'havers del mes de desembre

2.1 Les nòmines dels havers del mes de desembre i la paga extraordinària han de quedar tancades i enllestides i els documents de pagament estesos no més tard del 9 de desembre. Els serveis corresponents que gestionen la nòmina les han de trametre a les intervencions delegades abans del 14 de desembre.

Una vegada comptabilitzades, les intervencions delegades han de fer la tramesa a la Subdirecció General de Tresoreria abans del 16 de desembre.

2.2 Els havers actius i passius i les pagues extraordinàries corresponents al mes de desembre s'han de satisfer conjuntament a partir del 20 de desembre d'aquest any.

Article 3

Pagaments per justificar

3.1 Els manaments de pagament per justificar de caràcter esporàdic que s'estenguin per atendre activitats que cal realitzar durant aquest exercici s'han de trametre a la Subdirecció General de Tresoreria amb prou antelació perquè es puguin satisfer a temps.

Les quantitats lliurades per justificar amb aquest caràcter que no s'inverteixen durant l'exercici no es poden acumular per a l'exercici següent, i s'han de reintegrar a la Tresoreria de la Generalitat amb aplicació al concepte de reintegraments d'exercicis tancats.

3.2 L'última justificació de l'exercici dels manaments de pagament de caràcter renovable es podrà efectuar fins al 30 de desembre de 2010, seguint el procediment que estableix l'Ordre del Departament d'Economia i Finances de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.

Per tot això, el document ADOP (FM) corresponent ha de ser en efectiu i a favor de l'habilitat/ada corresponent.

En el supòsit de despeses derivades d'indemnitzacions per raó de serveis els documents ADOP (FM), corresponents s'han de trametre a la Intervenció Delegada abans del 17 de desembre.

Article 4

Expedició i tramitació de documents comptables

4.1 Documents de gestió pressupostària de despesa.

Els documents de gestió pressupostaria de despesa de l'exercici 2010 en qualsevol de les seves fases s'han de presentar a la Intervenció Delegada fins al 20 de desembre com a màxim.

Aquests documents, degudament fiscalitzats i segons les fases i els capítols corresponents comptabilitzats, s'han de trametre al Departament d'Economia i Finances fins al 30 de desembre, data en la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA