ORDRE ECO/289/2013, de 18 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 74 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que és competència del conseller o de la consellera d’Economia i Coneixement l’organització de la comptabilitat pública.

La proximitat de la fi de l’exercici pressupostari de l’any 2013 fa necessari que es dictin normes sobre les operacions de tancament del pressupost, ja que la normativa que regula la comptabilitat no preveu amb detall aquestes operacions i, d’altra banda, cal establir terminis per a la presentació i tramitació de determinats documents comptables.

Atès el que s’ha exposat, a fi de regular amb detall aquestes operacions comptables de tancament de l’exercici i a proposta de la Intervenció General de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d’aplicació

Les normes que conté aquesta Ordre són aplicables a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, als organismes autònoms administratius, al Servei Català de la Salut, a l’Institut Català de la Salut i a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Article 2

Assenyalament d'havers del mes de desembre

Les nòmines dels havers del mes de desembre han de quedar tancades i enllestides i els documents de pagament estesos no més tard del 13 de desembre de 2013. Els serveis corresponents que gestionen la nòmina les han de trametre a les intervencions delegades abans del 18 de desembre de 2013.

Una vegada comptabilitzades, les intervencions delegades han de fer la tramesa a la Subdirecció General de Tresoreria abans del 20 de desembre de 2013.

Article 3

Pagaments per justificar

3.1 Els manaments de pagament per justificar de caràcter esporàdic que s'estenguin per atendre activitats que cal realitzar durant aquest exercici s’han de trametre a la Subdirecció General de Tresoreria amb prou antelació perquè es puguin satisfer a temps.

Les quantitats lliurades per justificar amb aquest caràcter que no s'inverteixen durant l'exercici no es poden acumular per a l'exercici següent, i s’han de reintegrar a la Tresoreria de la Generalitat.

3.2 L’última justificació de l’exercici dels manaments de pagament de caràcter renovable es pot efectuar fins al 30 de desembre de 2013, seguint el procediment que estableix l'Ordre del Departament d'Economia i Coneixement de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.

Per tot això el document ADOP (FM) corresponent ha de ser en efectiu i a favor de la persona habilitada corresponent.

En el supòsit de despeses derivades d’indemnitzacions per raó de serveis els documents ADOP (FM) corresponents s’han de trametre a la Intervenció Delegada abans del 19 de desembre.

Article 4

Expedició i tramitació de documents comptables

4.1 Documents de gestió pressupostària de despesa.

Els documents de gestió pressupostària de despesa de l'exercici 2013, en qualsevol de les seves fases, es poden presentar a la Intervenció Delegada fins al 20 de desembre com a màxim.

Aquests documents, degudament fiscalitzats i segons les fases i els capítols corresponents comptabilitzats, es poden trametre al Departament d'Economia i Coneixement fins al 30 de desembre de 2013, data en què es tanquen les àrees informàtiques als usuaris del GECAT.

No obstant això, els documents de justificació de pagaments per justificar de caràcter renovable es poden presentar a les intervencions delegades, d’acord amb el que estableix l’article anterior, fins al 30 de desembre de 2013 i, al Departament d’Economia i Coneixement, fins al 15 de gener de 2014.

Els documents que incloguin despeses derivades d’indemnitzacions per raó de serveis s’han de trametre a la Intervenció Delegada corresponent abans del 19 de desembre de 2013.

4.2 Documents d’ingressos pressupostaris

Els documents d’ingressos pressupostaris es poden presentar a les intervencions delegades fins al 10 de gener de 2014 i el termini per fiscalitzar i comptabilitzar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA