DECRET 104/2004, de 20 de gener, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona alta del riu Corb (àrees regables de Bellpuig, Belianes, Maldà i Vilanova de Bellpuig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

104/2004, de 20 de gener, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona alta del riu Corb (àrees regables de Bellpuig, Belianes, Maldà i Vilanova de Bellpuig).

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el sistema Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Bellpuig, Belianes, Maldà iVilanova de Bellpuig, han presentat una sol·licitud de concentració al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, cosa que ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a la zona esmentada. D'aquest estudi s'ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Bellpuig (l'Urgell), Belianes (l'Urgell), Maldà (l'Urgell) i Vilanova de Bellpuig (el Pla d'Urgell).

Article 2

2.1 La zona a concentrar està constituïda, en principi, per part dels termes municipals de Bellpuig, Belianes, Maldà i Vilanova de Bellpuig amb els límits següents:

Al nord, amb el canal d'Urgell.

Al sud, amb el terme municipal d'Arbeca i el canal Segarra-Garrigues.

A l'est, amb els termes municipals de Preixana i de Sant Martí de Riucorb.

A l'oest: amb el canal d'Urgell i amb el terme municipal d'Arbeca.2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s'escau, s'acordin d'acord amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA