RESOLUCIÓ AAR/2199/2008, de 7 de juliol, per la qual s'aprova l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

AAR/2199/2008, de 7 de juliol, per la qual s'aprova l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Per Decret 305/2001, de 20 de novembre (DOGC núm. 3524, de 29.11.2001), es va declarar d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada; per Decret 410/2004, de 19 d'octubre (DOGC núm. 4249, de 28.10.2004), es va ampliar i modificar el perímetre de concentració parcel·lària; i per Resolució AAR/940/2007, de 28 de març, del secretari general (DOGC núm. 4855, de 3.4.2007), es van aprovar les bases definitives, les quals van ser declarades fermes per la Resolució AAR/125/2008, de 22 de gener, del director general de Desenvolupament Rural (DOGC núm. 5060, de 31.1.2008).

Atès que s'ha complert el tràmit d'informació pública del projecte de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada amb la publicació del corresponent anunci al DOGC núm. 5071, de 15.2.2008, i s'han recollit les observacions formulades pels interessats;

Vista la proposta de la Subdirecció General d'infraestructures Rurals,

Resolc:

Article 1

Aprovar l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Article 2

D'acord amb l'article 210 de la Llei de reforma i desenvolupament agrari, aquesta resolució es publicarà al DOGC, als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Lleida i, durant tres dies hàbils, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Foradada, on restarà exposat l'acord de concentració...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA