DECRET 377/2004, de 7 de setembre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de les Borges Blanques i Juneda.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

377/2004, de 7 de setembre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de les Borges Blanques i Juneda.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de les Borges Blanques i Juneda, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a l'esmentada zona. D'aquest estudi s'ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix el Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova la Llei de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de les Borges Blanques i Juneda (Garrigues).Article 2

2.1 El perímetre de la zona a concentrar està constituït, en principi, per part dels termes municipals de les Borges Blanques i Juneda, amb els límits següents:

Al nord, amb la zona regable dels canals d'Urgell.

Al sud, amb el límit dela zona regable, marge dret, del canal Segarra-Garrigues.

A l'est, amb el terme municipal de la Floresta.

A l'oest, amb el terme municipal de Castelldans.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s'escau, s'acordin d'acord amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article 3

Les millores que els propietaris realitzin en els terrenys compresos dins de la zona a concentrar després de la publicació d'aquest Decret no es tindran en compte a l'efecte de classificar i valorar les terres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA