DECRET 91/2005, de 17 de maig, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Granyena de les Garrigues.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

91/2005, de 17 de maig, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Granyena de les Garrigues.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Granyena de les Garrigues, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a zona esmentada. D'aquest estudi s'ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix el Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova la Llei de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Granyena de les Garrigues (Garrigues).

Article 2

2.1 La zona a concentrar està constituïda, en principi, per la part del terme municipal de Granyena de les Garrigues que limita:

Al nord, amb els termes municipals d'Alcanó i el Cogul.

Al sud, amb el límit de la zona regable a dotació de transformació del canal Segarra-Garrigues, del terme municipal de Granyena de les Garrigues.

A l'est, amb el terme municipal del Cogul.

A l'oest, amb els termes municipals d'Alcanó i Torrebesses.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s'escau, s'acordin de conformitat amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article 3

Les millores que els propietaris realitzin en els terrenys compresos dins de la zona a concentrar després de la publicació d'aquest Decret no es tindran en compte a l'efecte de classificar i valorar les terres, llevat que la realització de dites millores l'hagi autoritzat el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA