DECRET 179/2001, de 26 de juny, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Puigverd d'Agramunt.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

179/2001, de 26 de juny, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Puigverd d'Agramunt.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Puigverd d'Agramunt, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren en la zona esmentada, del qual s'ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Puigverd d'Agramunt (Urgell).

Article 2

2.1 El perímetre de la zona a concentrar està format, en principi, pels terrenys situats al terme municipal de Puigverd d'Agramunt compresos dins els límits següents:

Nord: termes municipals d'Agramunt i Oliola.

Sud: termes municipals d'Ossó de Sió i Tàrrega i canal d'Urgell.

Est: terme municipal d'Ossó de Sió.

Oest: termes municipals d'Agramunt i Tornabous.

2.2 Aquest perímetre quedarà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA