DECRET 105/2004, de 20 de gener, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Ivars de Noguera.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

105/2004, de 20 de gener, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Ivars de Noguera.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona d'Ivars de Noguera, tenint en compte les acusades característiques de dispersió parcel·lària, han presentat sol·licitud de concentració parcel·lària prèvia a la posada en regadiu, dirigida al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a la zona esmentada. D'aquest estudi s'ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública.Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Ivars de Noguera (Noguera).

Article 2

2.1 La zona a concentrar està constituïda, en principi, pels terrenys situats al terme municipal d'Ivars de Noguera compresos dins els límits següents:

Nord: Tossals de les Pedrisses i la Trilla.

Sud: terme municipal d'Algerri.

Est: terme municipal d'Algerri.

Oest: zona de reg de l'horta d'Ivars.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s'escau, s'acordin d'acord amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article 3

Les millores que els propietaris realitzin als terrenys compresos dins de la zona a concentrar després de l'aprovació d'aquest Decret no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA