DECRET 345/2004, de 20 de juliol, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 345/2004, de 20 de juliol, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el sistema Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a la zona esmentada. D'aquest estudis'ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix el Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova la Llei de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre (el Segrià).

Article 2

2.1 La zona a concentrar està constituïda, en principi, per la part dels termes municipals de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre que limiten:

Al nord, amb el límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues i amb el terme municipal de Sunyer.

Al sud, amb el límit de la zona regable amb dotació de transformació del canal Segarra-Garrigues del terme municipal de Sarroca de Lleida.

A l'est, amb els termes municipals de Sunyer, Alcanó i Torrebesses.

A l'oest, amb el terme municipal d'Aitona.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s'escau, s'acordin d'acord amb el que preveuen els articles 172,187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article 3

Les millores que els propietaris realitzin en els terrenys compresos dins de la zona a concentrar després de la publicació d'aquest Decret no es tindran en compte a l'efecte de classificar i valorar les terres, llevat que la realització de dites millores...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA