DECRET 280/2002, de 5 de novembre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel-lària de la zona regable del terme municipal de Vilagrassa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 280/2002, de 5 de novembre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel-lària de la zona regable del terme municipal de Vilagrassa.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel-lària de la zona regable del terme municipal de Vilagrassa, han presentat una sol-licitud de concentració al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren en aquesta zona. D'aquest estudi s'ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel-lària per raó d'utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel-lària de la zona regable del terme municipal de Vilagrassa (Urgell).

Article 2

2.1 El perímetre de la zona a concentrar està constituït per la part del terme municipal de Tàrrega que limita:

Al nord, amb la zona de regadiu del riu Ondara i els termes municipals d'Anglesola i Tàrrega.

Al sud, amb els termes municipals de Tàrrega, Verdú i Preixana.

A l'est, amb el terme municipal de Tàrrega.

A l'oest, amb la zona de regadiu dels canals d'Urgell i els termes municipals d'Anglesola i Preixana.

2.2 Aquest perímetre quedarà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA