DECRET 313/1998, d'1 de desembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol d'arquitecte tècnic a l'Escola de Disseny Elisava, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 313/1998, d'1 de desembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol d'arquitecte tècnic a l'Escola de Disseny Elisava, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. El Decret 218/1995, de 25 de juliol (DOGC núm. 2085, de 7.8.1995), va autoritzar l'adscripció de l'Escola de Disseny Elisava a la Universitat Pompeu Fabra, per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de graduat superior en disseny, títol propi d'aquesta Universitat. El Decret 62/1998, de 3 de març, va autoritzar la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol d'enginyer tècnic en disseny industrial a la mateixa Escola. Tenint en compte aquests precedents, el Patronat de la Institució Cultural del CIC, fundació privada titular de l'Escola de Disseny Elisava, ha sol·licitat autorització a la Universitat Pompeu Fabra per impartir els estudis universitaris oficials conduents a l'obtenció del títol d'arquitecte tècnic. Aprovada aquesta sol·licitud pels òrgans de govern de la Universitat Pompeu Fabra, i adequat el conveni de col·laboració acadèmica signat en el seu moment per les dues institucions implicades, per a la realització dels estudis que es demana implantar, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del Consell Social, ha demanat al Comissionat per a Universitats i Recerca autorització per implantar els estudis conduents a l'obtenció del títol d'arquitecte tècnic a l'Escola de Disseny Elisava. De conformitat amb aquesta sol·licitud, d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, i el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del conseller de la Presidència i amb l'acord del Govern, Decreto: Article 1 Autoritzar la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol universitari oficial d'arquitecte tècnic a l'Escola de Disseny Elisava, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, la titularitat del qual pertany a la Institució Cultural del CIC, Fundació privada. Article 2 Els estudis conduents a l'obtenció del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA