DECRET 35/1997, de 18 de febrer, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en ciències empresarials a la Universitat Ramon Llull.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Per tal d'ampliar la seva oferta formativa, la Universitat Ramon Llull ha demanat autorització al Comissionat per a Universitats i Recerca per impartir els estudis de ciències empresarials a la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, d'acord amb les directrius que estableix el Reial decret 1422/1990, de 26 d'octubre (modificat pel Reial decret 386/1991, de 22 de març). Per tal d'organitzar aquests estudis, el Centre d'Ensenyament Tècnic Superior Institut Químic de Sarrià i l'EMI (Escuela de Mandos Intermedios) han creat la Fundació Privada Torres Gasset.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada, i d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, amb l'acord de la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull, amb els informes del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del conseller de la Presidència, i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en ciències empresarials a la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull.

Disposicions finals

-1 Es faculten el conseller...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA