DECRET 295/1998, de 17 de novembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en Turisme a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 295/1998, de 17 de novembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en Turisme a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. El Decret 327/1995, de 28 de novembre (DOGC núm. 2141, de 13.12.1995), va autoritzar l'adscripció de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme a la Universitat Pompeu Fabra per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en ciències empresarials. El conveni de col·laboració acadèmica signat a l'efecte entre la Universitat Pompeu Fabra i el Consell Comarcal del Maresme, titular de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, preveu que aquesta Escola Universitària pot impartir altres estudis i ensenyaments universitaris. Tenint en compte aquesta previsió, el Consell Comarcal del Maresme ha demanat a la Universitat Pompeu Fabra impartir en aquest centre els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en turisme, segons les directrius fixades en el Reial decret 604/1996, de 15 d'abril. Per aquest motiu, la Universitat Pompeu Fabra ha elevat aquesta sol·licitud al Comissionat per a Universitats i Recerca, a fi d'obtenir autorització per impartir en l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme els estudis de diplomat en turisme, d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris i el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del conseller de la Presidència i amb l'acord del Govern, Decreto: Article 1 Autoritzar la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en turisme a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, i de titularitat del Consell Comarcal del Maresme. Article 2 Els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en turisme s'impartiran en els espais i en les instal·lacions destinades a la docència, situades a l'antiga fàbrica Llobet-Guri a Calella (Maresme), amb una capacitat màxima de 400 alumnes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA