DECRET 333/2001, de 18 de desembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en humanitats a la Universitat Ramon Llull.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

333/2001, de 18 de desembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en humanitats a la Universitat Ramon Llull.

La Llei 12/1991, de 10 de maig, de reconeixement de la Universitat Ramon Llull, estableix, en el seu article 2, els centres de què consta inicialment aquesta Universitat i assenyala, entre altres, la Facultat de Filosofia.

Per tal d'augmentar l'oferta docent, l'equip de Govern de la Universitat Ramon Llull ha acordat implantar els estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en humanitats, els quals s'impartiran a la Facultat de Filosofia aprofitant els recursos personals i materials d'aquest centre.

En conseqüència, el rector de la Universitat Ramon Llull ha sol·licitat al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació la implantació dels estudis esmentats, i d'acord amb aquesta petició i de conformitat amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària; la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement d'universitats i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en humanitats a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.

Disposició addicional

Un cop homologat el títol i complerts els compromisos adquirits per la Universitat Ramon Llull, aquesta sol·licitarà a la persona titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació l'autorització per a l'inici de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA