DECRET 46/2003, de 20 de febrer, pel qual s'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en ciències del treball, segon cicle, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 46/2003, de 20 de febrer, pel qual s'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en ciències del treball, segon cicle, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

La Universitat de Girona, per tal d'augmentar la seva oferta docent, ha sol-licitat al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, mitjançant el seu consell social, autorització per impartir els estudis de segon cicle que condueixen a l'obtenció dels títols de llicenciat o llicenciada en ciències del treball.

De conformitat amb la sol-licitud esmentada, d'acord amb el que estableixen la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, amb l'acord del consell social de la Universitat de Girona, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i amb l'acord del Govern,

Decreto:

Article únic

S'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en ciències del treball, segon cicle, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

Disposició addicional

Un cop homologat el pla d'estudis, el rector o la rectora de la Universitat de Girona haurà de sol-licitar a la persona titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA