DECRET 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Ensenyament.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, disposa en el seu article 14.4 que, en finalitzar els estudis bàsics, tots els alumnes de Catalunya han de poder emprar normalment i correctament el català i el castellà. D'altra banda, a l'article 18.1 la Llei esmentada estableix que els professors, d'acord amb l'exigència de la seva tasca docent, han de conèixer les dues llengües oficials a Catalunya.

L'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, suposa una modificació de la seva estructura que comporta una nova ordenació dels ensenyaments de règim general, amb la corresponent definició de les capacitats que els alumnes han d'assolir en cada etapa.

Cal, doncs, adoptar les mesures que demana la transició de l'actual sistema educatiu cap al nou. En aquest sentit, és important garantir el respecte dels drets lingüístics dels alumnes, com també el coneixement adequat de les llengües oficials per part dels actuals professors i de tots aquells que s'incorporin a la docència. També cal considerar el que fa referència a la llengua aranesa.

Per això, en compliment del mandat de l'article 3.3 de l'Estatut, basant-se en la disposició final 1 de la Llei 7/1983 i de l'article 61 de la Llei 13/1989, a proposta del conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 D'acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels centres docents públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament han de tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya, que els permeti la comprensió i utilització correcta d'ambdues llengües en la pràctica docent habitual, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 1.2 Els professors exerciran la seva tasca docent en la llengua que correspongui segons el projecte lingüístic del centre, elaborat d'acord amb la normativa aplicable.

Article 2

L'acreditació del coneixement adequat, oral i escrit, de les dues llengües oficials per part del professors a què es refereix l'article anterior s'exigirà en:

  1. Els concursos-oposició d'accés a cossos docents que es convoquin a Catalunya.

  2. Els nomenaments o les contractacions temporals com a personal docent no permanent.

  3. L'accés, mitjançant concurs de provisió, a un lloc de treball docent en centres públics.

  4. La participació als concursos de promoció docent i d'adquisició de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA