ORDRE ARP/418/2003, de 13 d'octubre, per la qual es convoquen eleccions per a la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de les confraries de pescadors, les federacions territorials i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/418/2003, de 13 d'octubre, per la qual es convoquen eleccions per a la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de les confraries de pescadors, les federacions territorials i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

La Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors (DOGC núm. 3684, de 24.7.2002), determina que el mandat dels membres de govern de les confraries de pescadors i les seves federacions és de quatre anys.

Atès que, dins de l'últim trimestre d'aquest any i primer de l'any vinent, s'exhaureix el mandat dels membres de govern de les confraries de pescadors i les seves federacions, procedeix la convocatòria del procés electoral per a la renovació dels càrrecs electes.

L'article 31 de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, determina que correspon al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la convocatòria del procés electoral mitjançant una ordre publicada al DOGC, la qual ha de fixar el calendari de les eleccions.

Pel Decret 232/2003, de 23 de setembre, s'ha aprovat el procediment electoral de les confraries de pescadors i les seves federacions (DOGC núm. 3985, de 10.10.2003).

En ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

D'acord amb l'annex del Decret 232/2003, de 23 de setembre, pel qual s'estableix el procediment electoral de les confraries de pescadors i les seves federacions, es convoquen les eleccions als òrgans de govern de les confraries de pescadors, les federacions territorials i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors d'acord amb el calendari que s'estableix a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

El mandat dels actuals membres dels òrgans de govern de les confraries de pescadors i les seves federacions queden prorrogats fins a la data de constitució dels nous òrgans.

Barcelona, 13 d'octubre de 2003

Josep Grau i Seris

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

Calendari per a les eleccions a confraries de pescadors, federacions territorials i Federació Nacional Catalana

Elecció i constitució de les juntes generals de les confraries de pescadors

27.10.2003: constitució dels comitès electorals i de la Junta Electoral.

29.10.2003: publicació del cens provisional i l'organigrama al tauler d'anuncis de les confraries, les delegacions territorials i els serveis centrals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El període de publicació és de deu dies. Durant aquest període es poden formular reclamacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA