DECRET 96/2012, de 4 de setembre, sobre el procediment electoral de les confraries de pescadors i de les seves federacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 119.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de confraries de pescadors.

El capítol V de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, estableix un procediment electoral per al procés d’elecció dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

A aquests efectes, l’article 32.5 assenyala que el procediment electoral s’ha d’establir per reglament, i en altres articles del capítol V s’assenyalen, així mateix, les bases a les quals s’ha d’ajustar aquest procediment electoral pel que fa a la convocatòria, el dret de sufragi actiu i passiu, el cens electoral, l’elecció i l’administració electoral.

El Decret 143/2008, de 15 de juliol, estableix el procediment electoral de les confraries de pescadors i les seves federacions. L’experiència dels processos electorals anteriors aconsella dissenyar un nou marc electoral tenint presents les demandes i necessitats del sector, en el sentit de donar més agilitat i tenir en compte les peculiaritats de les confraries amb menys nombre de persones confrares. A aquests efectes, la nova regulació del procés electoral té per objecte flexibilitzar el procés, escurçar la seva durada i aconseguir una adequació més gran dels principis electorals al procediment que se segueix per a les eleccions per als òrgans de govern de les confraries de pescadors i de les seves federacions.

Així mateix s’introdueix en el procés la possibilitat que les comunicacions entre l’Administració electoral i els escrits que hi vagin dirigits es puguin efectuar per mitjans electrònics.

Igualment s’estableix de celebració de sessions de l’Administració electoral pel sistema no presencial.

En l’elaboració del Decret s’ha tingut en compte l’informe emès pel Consell de Pesca i Afers Marítims.

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

D’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Normativa aplicable

El procés d’elecció dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors es regeix per la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, per aquest Decret, per les disposicions que el despleguin i pel que estableixin com a norma complementària els estatuts de les confraries i els de les seves federacions i, supletòriament, per la normativa general electoral.

Article 2

Terminis del procés electoral

2.1 A l’efecte del còmput dels terminis establerts en el procediment electoral, es considera termini inicial el de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Ordre de convocatòria.

2.2 Els terminis establerts per a tot el procés electoral són els que figuren en aquest Decret i en l’Ordre de convocatòria del procés electoral.

2.3 A l’efecte del còmput dels terminis, els dies s’entenen naturals. Si l’acabament del termini coincideix en dia festiu o diumenge s’entén que finalitza el dia feiner immediatament següent.

2.4 Les dates de votació i de constitució dels diferents òrgans de govern han de ser preferentment en dissabte.

Article 3

Despeses electorals

Totes les despeses que generi el procés electoral són a càrrec de les mateixes confraries de pescadors o de les corresponents federacions, de les quals s’han de renovar els òrgans de govern.

Article 4

Dret de sufragi

4.1 Tenen la condició d’electors en el procés electoral que regula aquest Decret totes les persones membres de la confraria, amb nacionalitat espanyola o estrangera, que compleixin els requisits següents:

 1. Ser treballadors en situació d’alta o en les situacions assimilades a l’alta, en una embarcació amb base en l’àmbit de la confraria, o representants d’una empresa armadora titular d’embarcacions amb base en l’àmbit de la confraria, o ser mariscadors o teixidors de xarxes en actiu en l’àmbit de la confraria.

 2. Ser majors d’edat.

 3. Constar al cens electoral definitiu.

 4. No estar incapacitats o inhabilitats per resolució o sentència judicial ferma per a l’exercici del dret de sufragi actiu.

  4.2 Per poder elegir els membres del capítol i el patró o la patrona major, els electors han de ser membres de la junta general.

  4.3 Els vocals que representen els armadors i les armadores són escollits pels armadors i els vocals que representen els treballadors són escollits pels treballadors de cada sector.

  4.4 Tenen la condició d’elegibles les persones membres de les confraries, amb nacionalitat espanyola o estrangera, que, a més de la condició d’electores, compleixin els requisits següents:

 5. Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a membre de la confraria.

 6. Trobar-se en actiu en l’exercici de la professió en el moment de l’elecció.

 7. No estar incapacitats o inhabilitats per resolució administrativa o sentència judicial ferma per a l’exercici del dret de sufragi passiu per a l’exercici de càrrecs representatius.

  4.5 Per ser membre del capítol o patró o patrona major, cal ser membre de la junta general.

  4.6 Als efectes de la presentació de candidatures i de votació, cada part armadora té un vot, independentment del nombre de socis. Les persones jurídiques i les comunitats de béns que siguin titulars d’embarcacions exerceixen el dret de sufragi a través del seu representant legal o persona física designada per l’òrgan de govern. Les persones copropietàries d’una embarcació exerceixen el dret de sufragi a través d’una de les persones copropietàries i s’ha de fer constar aquesta delegació per escrit. Totes aquestes circumstàncies hauran de constar al cens electoral.

Article 5

Requisits de les persones candidates

5.1 Les persones candidates han de figurar inscrites al cens de l’agrupació que correspon a cada modalitat per la qual es presenten.

5.2 Les persones candidates han de fer constar en la presentació de les candidatures, de manera precisa i inequívoca, el nom, els cognoms, el NIF, el NIE o passaport i la seva adreça, als efectes de notificacions durant el procés electoral.

Article 6

Administració electoral

6.1 Amb la finalitat de garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral que regula aquest Decret, l’Administració electoral està formada per:

 1. La Junta Electoral, única per a tot Catalunya.

 2. Un comitè electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

 3. Una mesa electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

  6.2 La Junta Electoral, que té la seva seu a la direcció general competent en matèria de pesca, està formada pels membres següents:

 4. President o presidenta: el director o la directora general competent en matèria de pesca.

 5. Vocals: un lletrat o lletrada de l’Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de pesca, dues persones representants del departament competent en matèria de pesca, una de les quals actua com a secretari o secretària, i el secretari o la secretària de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

  6.3 El comitè electoral de cada confraria de pescadors, que té la seva seu a la mateixa confraria, està format pels membres següents:

 6. President o presidenta: el membre de més edat de la confraria.

 7. Vocals: l’armador o armadora i el treballador o treballadora amb mes antiguitat en la confraria, i l’armador o armadora i el treballador o treballadora amb menys antiguitat en la confraria. Actua com a secretari o secretària el que ho és de la confraria.

  6.4 A les sessions del comitè electoral hi pot assistir, si escau, amb veu però sense vot un vocal de la Junta Electoral.

  6.5 La mesa electoral de cada confraria de pescadors està ubicada a la seva seu, i està formada pels membres següents:

 8. President o presidenta: el membre que segueixi en edat al de més edat de la confraria.

 9. Vocals: l’armador o armadora i el treballador o treballadora que segueixin en antiguitat als de més antiguitat en la confraria, i l’armador o armadora i el treballador o treballadora que segueixin en antiguitat als de menys antiguitat en la confraria. Actua com a secretari o secretària el que ho és de la confraria.

  6.6 Les confraries de pescadors o les seves federacions en els seus organigrames poden determinar que els comitès electorals exerceixin les funcions de mesa electoral.

  6.7 Les persones integrants dels comitès i les meses electorals de les federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que tenen la seva seu als domicilis de les respectives...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA