ORDRE AAM/199/2011, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona i es convoquen les corresponents a 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/199/2011, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona i es convoquen les corresponents a 2011.

L'abella de la mel va ser declarada espècie d'interès especial mitjançant el Decret 110/2003, de 15 d'abril. Existeixen subespècies o formes diferents de les del seu entorn europeu. A més, també s'utilitzen altres espècies, del mateix gènere Apis, diferents de les de casa nostra.

A diferència del que succeeix amb l'agricultura i la ramaderia en general, els apicultors no utilitzen formes domèstiques, domesticades o seleccionades per a aquesta activitat, en no haver-ho aconseguit. Les reines surten de les arnes o els ruscos i volen lliurement, realitzen els vols nupcials i s'instal·len en els ruscos. Posteriorment, els eixams són capturats pels apicultors i traslladats a les arnes. Aquí rau la impossibilitat de mantenir-les per generacions o de seleccionar-les. Per aquesta raó les abelles de la mel catalanes són exactament les abelles salvatges de casa nostra, adaptades al nostre clima i a les nostres plantes.

Aquest fet, a priori poc important, ha estat cabdal per al manteniment de gran part de les espècies dels nostres ecosistemes i de la biodiversitat de Catalunya. Sense abelles no hi hauria pol·linització i molts vegetals (en concret plantes amb flors) podrien desaparèixer. En aquest cas, el paper de l'abella com a conservadora de la nostra natura, els ecosistemes i el paisatge, com ara el coneixem, és bàsic. Sense aquests animals i el seu efecte de transportadors de pol·len, moltes espècies de plantes i d'animals que se n'alimenten o que en depenen s'extingirien.

Aquests ajuts s'emmarquen en el Programa nacional de mesures d'ajut a l'apicultura Espanya 2011-2013 presentat per l'Administració General de l'Estat a la Comissió Europea, i en compliment del que estableix l'article 105.2 del Reglament (CE) 1237/2007, del Consell, de 22 d'octubre de 2007, pel qual es crea l'organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per determinats productes agrícoles (Reglament únic de les OCM).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector apícola mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores destinades a fomentar la conservació de la abella de la mel autòctona, que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar per a l'any 2011 les subvencions destinades a fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació de l'Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

2.3 Les subvencions d'aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510 dels pressupostos del DAAM per a l'any 2011, dotada amb un import màxim de 64.000 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients de la subvenció és el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat. A aquests efectes es nomena una comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds de subvencions, formada per el/la subdirector/a general de la Biodiversitat, el/la cap del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals i el/la cap de la Secció de Conservació de la Biodiversitat.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos , a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Medi Natural i Biodiversitat, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i els que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA