DECRET 260/1991, d'11 de novembre, de modificació parcial del Decret 4/1989, d'11 de gener, d'adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista de peatge Castelldefels-Sitges. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1542, pàg. 259, de 17.01.1992).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableix el Decret 186/1994.

Pel Decret 4/1989, d'11 de gener, es va adjudicar la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista de peatge Castelldefels-Sitges a l'oferta subscrita per la Caixa de Barcelona, grafiada com a proposició 2A.

En exercici de les atribucions que li confereix la normativa vigent, la Generalitat de Catalunya ha reconsiderat la solució viària prevista inicialment a l'avantprojecte proposta del traçat de la variant C-245, que acompanyava la proposició econòmica 2A, amb la finalitat d'aconseguir una millora important, tant per al sistema general de comunicacions de Barcelona com per a l'accessibilitat de l'autopista, en establir-se la solució de desdoblament en 2+2 carrils.

L'aprovació d'aquesta millora d'accessibilitat viària obliga a introduir les adaptacions necessàries a la concessió, amb vista a adequar el règim concessional al desfasament temporal que es derivarà entre la posada en servei de l'autopista i la finalització d'aquesta obra, que executarà la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, s'han introduït determinades millores en les obres inicialment previstes, tant a requeriment d'altres administracions públiques com per assegurar la màxima minimització de l'impacte ambiental de la infrastructura, que determinen un increment en el volum de l'obra realitzada i obliguen a restablir l'equilibri econòmico-financer de la concessió.

Finalment, mitjançant el present Decret s'incorpora el sistema de revisió de tarifes que estableix el Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, el qual permet garantir una millor objectivitat en el càlcul de tarifes revisades i, alhora, que aquestes no evolucionin per sobre de l'índex de preus al consum.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen l'article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, i la clàusula 102 del plec de clàusules generals aprovat pel Decret 215/1973, de 25 de gener, amb audiència i conformitat de la societat concessionària, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Les obres de millora de l'accessibilitat viària previstes en la proposició 2A adjudicatària de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista Castelldefels-Sitges es duran a terme de conformitat amb el Projecte de la nova carretera-autopista variant C-245, aprovat per l'Administració en data 1 de març de 1991. 1.2 Les actuacions necessàries per a l'execució del Projecte, inclosa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA