ORDRE GAP/299/2010, de 17 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions a municipis amb una població de més de 20.000 habitants, per a projectes de desenvolupament i consolidació de polítiques locals de foment del civisme i la dinamització comunitària per als anys 2010 i 2011, i d'aprovació de les bases reguladores.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE a.link { text-decoration: none; color: #006699; font-size: 11px; font-family: Arial; font:bold}a.link:hover { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 11px;font-family: Arial;}a.document { text-decoration: none; color: #FFFFFF; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.document:hover { text-decoration: underline; color: #666666; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.text_document { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 12px; font-family: Arial; font:bold}a.text_document:visited {color: purple; text-decoration: underline;font-size:12px;font-family: Arial; font:bold}DIV.cap { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 22px; font-family: Arial; font:bold}DIV.titol { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 15px; font-family: Arial; font:bold}DIV.sumari { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.departament { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.text_document { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 12px; font-family: Arial;} Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5637 - 27/05/2010 var now = new Date(); var i=0;i = NumDiari.indexOf('5637');if (i>=0) {document.write(" Imatge del document en format PDF ");} [ Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici ] DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ORDRE GAP/299/2010, de 17 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions a municipis amb una població de més de 20.000 habitants, per a projectes de desenvolupament i consolidació de polítiques locals de foment del civisme i la dinamització comunitària per als anys 2010 i 2011, i d'aprovació de les bases reguladores. (Pàg. 41009) ORDRE

GAP/299/2010, de 17 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions a municipis amb una població de més de 20.000 habitants, per a projectes de desenvolupament i consolidació de polítiques locals de foment del civisme i la dinamització comunitària per als anys 2010 i 2011, i d'aprovació de les bases reguladores.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Governació i Administracions Públiques les competències en matèria d'acció comunitària i de desenvolupament local.

D'acord amb el Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques, a la Secretaria d'Acció Ciutadana li correspon desenvolupar actuacions per fomentar el civisme i la dinamització sociocultural i de lleure.

Les profundes transformacions d'ordre econòmic, social i cultural que viuen les societats actuals i que també afecten Catalunya aconsellen reforçar la cohesió social. Davant la creixent diversitat de valors i comportaments i la interculturalitat que configuren les societats modernes, es fa necessari promoure els valors comuns que enforteixin els vincles de pertinença dels ciutadans i ciutadanes en la comunitat.

En aquest àmbit d'actuació, l'escala local és la més apropiada per vehicular accions i polítiques que comptin amb el suport i la participació ciutadana, condició necessària per al seu èxit. En aquest sentit, des del Departament de Governació i Administracions Públiques, mitjançant la Secretaria d'Acció Ciutadana, i des dels municipis, s'estan duent a terme accions de diferents dimensions i objectius que s'orienten al foment del civisme i a la lluita contra els comportaments incívics.

En el marc d'aquestes competències, el Departament de Governació i Administracions Públiques, mitjançant la Secretaria d'Acció Ciutadana, considera adient aprovar una convocatòria pluriennal de subvencions per a ens locals per tal que es duguin a terme i es consolidin projectes de foment del civisme, durant els anys 2010 i 2011. D'altra banda, aquesta convocatòria s'adreça als ens locals que, per raó de la seva població, tenen un teixit poblacional que els fa necessari desenvolupar actuacions en aquest àmbit.

Per tot el que s'ha expressat i d'acord amb el que estableix el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003; fent ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Obrir la convocatòria per atorgar subvencions pluriennals a municipis amb una població de més de 20.000 habitants, per a projectes de desenvolupament i consolidació de polítiques locals de foment del civisme i la dinamització comunitària. S'atorgarà un màxim d'una subvenció per municipi.

Article 2

Aprovar les bases de la convocatòria, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 513.000 euros, amb la següent distribució per a cada anualitat:

Anualitat 2010: 461.700 €.

Anualitat 2011: 51.300 €.

Aquesta despesa es farà a càrrec de la partida pressupostària GO04 D/460.0001.00/3230 del pressupost del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

Article 4

Les sol·licituds s'han de presentar, en el lloc i la forma indicats a les bases reguladores, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Article 5

El secretari d'Acció Ciutadana serà l'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.

Article 6

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Article 7

Es deroga l'Ordre GAP/312/2009, de 10 de juny, de subvencions a municipis amb una població de més de 20.000 habitants, per a projectes de desenvolupament i consolidació de polítiques locals de foment del civisme i dinamització comunitària.

Article 8

Contra aquesta convocatòria i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, els ens locals i les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant del conseller de Governació i Administracions Públiques, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Pel que fa a les persones interessades, poden interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 17 de maig de 2010

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació i Administracions Públiques

Annex

Bases generals per a l'atorgament de subvencions a projectes destinats a polítiques locals de foment del civisme i la dinamització comunitària

  1. Objecte

    L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament de projectes de foment del civisme i la dinamització comunitària a càrrec d'un tècnic per a la dinamització, promoció i execució d'activitats i programes de foment del civisme d'àmbit municipal.

    A aquest efecte, s'atorgaran uns ajuts econòmics per tal que els ens locals beneficiaris encarreguin als dinamitzadors cívics comunitaris proposats l'elaboració i l'adequació del pla local de civisme corresponent, seguint les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA