ORDRE TIC/457/2003, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TIC/50/2003, de 3 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ICT/106/2002, de 20 de març, de convocatòria per a l'atorgament dels ajuts del Pla de consolidació i competitivitat de la pime, i s'obre la convocatòria d'aquests ajuts per a l'any 2003 (codi d'ajut 110).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TIC/457/2003, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TIC/50/2003, de 3 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ICT/106/2002, de 20 de març, de convocatòria per a l'atorgament dels ajuts del Pla de consolidació i competitivitat de la pime, i s'obre la convocatòria d'aquests ajuts per a l'any 2003 (codi d'ajut 110).

L'article 92.5.b) del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, estableix que les convocatòries de subvencions han de concretar l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar i la quantitat màxima destinada.

L'article 2 de l'Ordre TIC/50/2003, de 3 de febrer, de convocatòria per a l'atorgament dels ajuts del Pla de consolidació i competitivitat de la petita i mitjana empresa (DOGC núm. 3821, de 13.2.2003), estableix que la quantitat màxima destinada a aquests ajuts per a l'any 2003 és de 897.710,26 euros, aplicats a la partida pressupostària 640.770.6400 del pressupost del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).

Atès que en la Conferencia Sectorial de la PIME de 4 de febrer de 2003 s'han aprovat els criteris de distribució i la distribució resultant del pressupost del Pla de consolidació i competitivitat de la pime per a l'any 2003.

Per això, en exercici de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

L'article 2 de l'Ordre TIC/50/2003, de 3 de febrer, de convocatòria per a l'atorgament dels ajuts del Pla de consolidació i competitivitat de la petita i mitjana empresa (DOGC núm. 3821, de 13.2.2003), queda redactat de la manera següent:

"La quantitat màxima destinada a aquests ajuts per a l'any 2003 és de 3.919.391,87 euros, aplicats a la partida pressupostària 640.770.6400 del pressupost del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).

"Els ajuts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA