ACORD CPS/185/2006, de 24 d'octubre, de constitució del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Acord
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ACORD

CPS/185/2006, de 24 d'octubre, de constituciÛ del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment.

Des de la inauguraciÛ l'any 1985 del Mercat de les Flors com a teatre municipal barcelonÌ, el panorama de les arts escËniques a la ciutat ha tingut canvis substancials. L'apariciÛ de nous teatres p˙blics, la direcciÛ que estan prenent les sales privades, el fet que la transversalitat creix en les arts escËniques en la mesura que disminueix l'estructura sectorial de la cultura i apareixen nous llenguatges, influËncies i enriquiments entre les diverses arts, fa que sigui el moment de plantejar-se la creaciÛ d'un centre del segle XXI que treballi en col∑laboraciÛ amb l'entorn local a partir de donar facilitats al procÈs de creaciÛ i continuant amb un camÌ de recerca de complicitats per connectar-se amb altres agents que permeti establir ponts per a la participaciÛ dels p˙blics i el reforÁ de la investigaciÛ i el pensament contemporanis.

…s necessari entendre els canvis culturals que s'estan produint com a una oportunitat per iniciar una nova etapa per a la dansa que no pot ser entesa de manera aÔllada. La creaciÛ d'un centre de les Arts de Moviment ha de contemplar en la seva justa mesura, diverses disciplines artÌstiques amb gran amplitud de tËcniques i llenguatges, i aixÚ significa situar Catalunya i els seus equipaments com a capdavantera de la creaciÛ d'un nou model que respon a les necessitats de la creaciÛ del segle XXI.

Amb aquesta finalitat el Govern considera necessari la constituciÛ d'un consorci, en quË s'integri l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, que gestioni el funcionament i les activitats de l'equipament escËnic del Mercat de les Flors-Centre de les Arts de Moviment, per tal de potenciar polÌtiques de concertaciÛ entre organitzacions. Es concep l'espai del Mercat de les Flors com la ubicaciÛ per al nou Centre de les Arts de Moviment, dedicat a la investigaciÛ, la producciÛ, la creaciÛ i la difusiÛ de la dansa, de les arts de moviment i de les altres arts similars, amb la finalitat que esdevingui un centre de referËncia a nivell de Catalunya i situar-se en l'escena internacional d'espais d'arts escËniques.

D'acord amb l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura, la ComissiÛ de Govern de PolÌtiques Socials acorda:

.1††Aprovar la constituciÛ del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment.

.2††Aprovar els Estatuts del Consorci, que es detallen a l'annex d'aquest Acord.

.3††Facultar el conseller de Cultura per tal que nomeni els representants de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya en el Consell General i en la ComissiÛ Executiva del Consorci, aixÌ com perquË dugui a terme els actes i subscrigui els documents necessaris per a l'efectivitat d'aquest Acord.

.4††Publicar aquest Acord Ìntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 d'octubre de 2006

Ramon GarcÌa-Bragado i AcÌn

Secretari del Govern

AssignaciÛ de funcions per ResoluciÛ PRE/3066/2006, de 23 de setembre (DOGC n˙m. 4726, de 26.9.2006)

Annex

Estatuts del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment

CapÌtol I

Disposicions generals

Article 1

ConstituciÛ

El Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment (d'ara en endavant, el Consorci) es constitueix com una entitat de dret p˙blic de car‡cter associatiu i voluntari, integrada per l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a travÈs del Departament competent en matËria de cultura, i l'Ajuntament de Barcelona.

Article 2

Personalitat i rËgim jurÌdic

 1. †El Consorci tÈ personalitat jurÌdica prÚpia i independent de la dels seus membres, i tambÈ plena capacitat jurÌdica i d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

 2. †El Consorci es constitueix com un ens de dret local que es regeix pel dret p˙blic i per les disposicions d'aquests Estatuts, per la reglamentaciÛ interna dictada en desenvolupament d'aquests i per les disposicions legals de car‡cter general que li siguin aplicables.

 3. †Contra les resolucions i acords dels Úrgans del Consorci es pot interposar recurs d'alÁada davant el Consell General, els acords del qual exhaureixen la via administrativa.

Article 3

Durada i seu

 1. †El Consorci es constitueix per temps indefinit.

 2. †El Consorci tÈ la seva seu al carrer Lleida, n˙m. 59 (Teatre Mercat de les Flors), de la ciutat de Barcelona. AixÚ no obstant, per acord del Consell General, aquest domicili pot ser canviat.

CapÌtol II

Funcions

Article 4

Objecte i finalitats

El Consorci tÈ per objecte gestionar el funcionament i les activitats de l'equipament escËnic del Mercat de les Flors-Centre de les Arts de Moviment i vetllar perquË aquest centre assoleixi les finalitats seg¸ents:

a)†Ser un centre de referËncia a nivell de Catalunya i tambÈ a l'Estat espanyol, i situar-se en l'escena internacional d'espais dedicats a les arts escËniques.

b)†Ser un centre per a la investigaciÛ, la producciÛ, la creaciÛ i la difusiÛ de la dansa, de les arts de moviment i de les altres arts similars.

c)†Ser un espai motor i punt d'encontre de propostes per al foment de les arts de moviment.

d)†Ser un espai de suport en la consolidaciÛ de companyies de qualitat i de p˙blic per a la dansa i les altres arts similars, actuant amb els diversos agents i equipaments del territori estatal i internacional.

e)†Treballar en xarxa amb altres institucions dedicades a la investigaciÛ, la formaciÛ i la creaciÛ en els ‡mbits de la creaciÛ i el pensament.

Article 5

Funcions

 1. †Per aconseguir les finalitats esmentades, el Consorci assumeix la realitzaciÛ de les funcions seg¸ents:

  a)†Organitzar i coproduir activitats i prestar assessorament en l'‡mbit de les arts escËniques, la dansa i les arts de moviment.

  b)†Donar suport a propostes artÌstiques de creaciÛ entorn a les arts de moviment.

  c)†Col∑laborar en l'organitzaciÛ de festivals i mostres que tinguin una finalitat similar als objectius.

  d)†Organitzar, produir i programar espectacles, festivals i exposicions.

  e)†Organitzar conferËncies, congressos, seminaris, tallers, activitats pedagÚgiques i altres d'an‡logues en l'‡mbit de les arts de moviment i altres arts escËniques.

  f)†Col∑laborar en la realitzaciÛ d'activitats de promociÛ internacional.

  g)†Promoure les actuacions que puguin incidir en la cultura a Catalunya i de la ciutat de Barcelona en particular, aixÌ com ser referent al conjunt de l'Estat espanyol.

  h)†Proposar programes d'investigaciÛ, recerca, publicacions i arxiu documental entorn a les arts de moviment.

  i)†Donar suport a la creaciÛ i al funcionament de centres d'informaciÛ per a difondre les activitats en l'‡mbit de la dansa i les arts de moviment.

  j)†Col∑laborar en la realitzaciÛ d'accions d'informaciÛ, comunicaciÛ i relacions p˙bliques en el seu ‡mbit d'actuaciÛ.

  k)†Potenciar les relacions amb altres agents de diversos sectors socials i culturals (artistes, associacions, espais escËnics, festivals, centres de creaciÛ, espais de formaciÛ, universitats, col∑lectius i moviments socials, etc.).

  l)†Donar impuls a les iniciatives que afavoreixen la qualitat de la gestiÛ cultural que duen a terme altres entitats.

  m)†Gestionar les operacions relatives al patrocini i altres actuacions de mecenatge.

  n)†Comercialitzar articles i productes relacionats amb les activitats culturals i artÌstiques que es desenvolupin.

  o)†Produir, distribuir i comercialitzar material audiovisual.

  p)†Gestionar i cedir equipaments i espais, aixÌ com construir i promoure equipaments i instal∑lacions que puguin afavorir les prÚpies finalitats.

  q)†Qualsevol altra funciÛ de recolzament que pugui coadjuvar al desenvolupament de les finalitats anteriors.

 2. †El Consorci, per a complir les funcions anteriors, pot:

  a)†Administrar el seu patrimoni, aixÌ com els bÈns i drets dels quals sigui titular o estigui en possessiÛ.

  b)†Adquirir, posseir, alienar i arrendar bÈns i drets, acceptar herËncies, llegats i donacions.

  c)†Obtenir subvencions i altres ajuts d'entitats p˙bliques o privades i de particulars.

  d)†Contractar personal, obres, serveis i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA