DECRET 49/2009, de 24 de març, de modificació del Decret 300/1987, de 4 d'agost, de constitució del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i dels Estatuts d'aquest Consorci.

Data d'entrada en vigor:15 de abril de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

DECRET

49/2009, de 24 de març, de modificació del Decret 300/1987, de 4 d'agost, de constitució del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i dels Estatuts d'aquest Consorci.

El Decret 300/1987, de 4 d'agost, va aprovar la constitució del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i va aprovar-ne els Estatuts, que consten a l'annex del Decret esmentat.

Posteriorment, els Estatuts del CREAF s'han modificat mitjançant els decrets 32/1992, de 10 de febrer; 92/1996, de 19 de març; 323/2000, de 27 de setembre, i 375/2006, de 3 d'octubre.

El CREAF és un consorci format per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i la Generalitat de Catalunya, que té per objecte la promoció, la recerca, els estudis i l'ensenyament en el camp de l'ecologia i les aplicacions forestals.

Atès que, en concordança amb els seus objectius, el CREAF és obert a la incorporació de nous membres, en la sessió núm. 24 del Patronat del CREAF, el 30 de maig de 2005, es va acordar integrar com a nou membre el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i en la sessió d'1 de desembre de 2008 es va aprovar la modificació dels Estatuts.

La incorporació del CSIC ha fet que es modifiqui la composició del Patronat a fi de mantenir el grau de representació de cada institució.

D'altra banda, esdevé necessari incorporar la perspectiva de gènere en els Estatuts i adaptar els preceptes sobre personal a la nova normativa bàsica estatal sobre l'empleat públic, i també al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya pel que fa al director o la directora del CREAF.

La resta de membres institucionals del CREAF ja han ratificat aquest acord, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci.

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques; del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural; del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 1 del Decret 300/1987, de 4 d'agost, de constitució del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que queda redactat de la manera següent :

.Article 1

.S'aprova la constitució del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA