DECRET 139/1987, de 9 d'abril, pel qual es constitueixen les Comissions Territorials d'Equipaments Comercials i s'estableix el seu funcionament. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 846, p. 2159, d'1.6.1987).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 3/1987, de 9 de març, d'equipaments comercials, aprovada pel Parlament de Catalunya i publicada al DOGC núm. 819, de 23 de març, té per objecte establir les directrius per adequar l'equipament comercial de les poblacions de Catalunya a les necessitats de consum i de compra. Amb aquesta finalitat, es preveu la creació de quatre Comissions Territorials d'Equipament Comercial, integrades per representants de diversos Departaments de la Generalitat, dels Ajuntaments, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, del sector comercial i dels consumidors, i per dos experts en la matèria objecte de la Llei.

Les Comissions tenen com a missió informar preceptivament en la tramitació del planejament general i en les seves revisions; en la dels plans especials i, amb caràcter vinculant, en la sol·licitud de llicències que, per les seves característiques, puguin tenir una àmplia incidència. Així mateix, han de trametre al Departament de Comerç, Consum i Turisme, per a la seva aprovació, els Programes d'Orientació per a l'Equipament Comercial dels Ajuntaments. Com a conseqüència d'això, cal procedir amb la màxima urgència a la constitució de les esmentades Comissions per tal de fer efectiva l'aplicació de la Llei, des del moment de la seva entrada en vigor. Per tant, en el present Decret es constitueixen les quatre Comissions Territorials d'Equipament Comercial previstes en la Llei, s'estableix el procediment per fer efectiva la designació dels seus membres, atenent la representació que tenen, i es regula l'exercici efectiu de les funcions que la Llei atribueix als esmentats òrgans, tractant que el procediment sigui al més àgil possible.

Es fa, a l'article 1 del Decret, l'excepció necessària per tal que l'àmbit territorial d'aquestes Comissions pugui ser adaptat a la nova ordenació territorial de Catalunya tal com preveu la disposició addicional de la mateixa Llei d'equipaments comercials.

En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició final 2 de la Llei 3/1987, de 9 de març, d'equipaments comercials,

Decreto:

Article 1

En els àmbits territorials corresponents a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i mentre no es desenvolupin les lleis reguladores de l'organització territorial de Catalunya amb el seu desplegament reglamentari, es constitueixen les Comissions Territorials d'Equipaments Comercials, dependents del Departament de Comerç, Consum i Turisme, integrades per representants de l'Administració, de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, de les organitzacions de comerciants més representatives i de les associacions de consumidors. Les Comissions tindran la seu en la dels respectius Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme.

Article 2

2.1 Les Comissions Territorials d'Equipaments Comercials es componen dels membres següents:

  1. El President, que és el Director General de Comerç Interior i Consum.

  2. El Vice-president, que és el Coordinador Territorial corresponent del Departament de Comerç, Consum i Turisme.

  3. Un vocal en representació del Departament de Governació.

  4. Un vocal en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

  5. Un vocal en representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  6. Cinc vocals en representació dels Ajuntaments de la demarcació corresponent, proposats per les organitzacions que els representen, tenint en compte els següents nivells de població: Demarcació de Barcelona: Un representant dels Ajuntaments la població dels quals sigui superior a 1.000.000 d'habitants. Un representant dels Ajuntaments la població dels quals es trobi entre 1.000.000 i 150.000 habitants. Un representant dels Ajuntaments la població dels quals es trobi entre 150.000 i 50.000 habitants. Un representant dels Ajuntaments la població dels quals es trobi entre 50.000 i 15.000 habitants. Un representant dels Ajuntaments la població dels quals sigui inferior a 15.000 habitants. Demarcació de Girona: Un representant dels Ajuntaments la població dels quals sigui superior a 50.000 habitants. Un representant dels Ajuntaments la població dels quals es trobi entre 50.000 i 25.000 habitants. Un representant dels Ajuntaments la població dels quals es trobi entre 25.000 i 15.000 habitants. Un representant dels Ajuntaments la població dels quals es trobi entre 15.000 i 5.000 habitants. Un representant dels Ajuntaments la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA