DECRET 182/1987, de 19 de maig, de creació del Consell de Pesca Continental de Catalunya i dels Consells Territorials de Pesca Continental de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Per tal de poder realitzar una gestió positiva dels recursos piscícoles i permetre un perfecte equilibri entre la pràctica de la pesca continental i la conservació i protecció dels rius i de les espècies que hi viuen, cal la creació d'un òrgan de consulta d'àmbit de tot el territori de Catalunya i la creació d'òrgans territorials, constituïts per persones amb coneixements amplis sobre aquests temes, a fi que puguin realitzar una tasca d'assessorament objectiu al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria de Pesca Continental en general i de protecció d'espècies piscícoles.

Per tot això, a proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es creen el Consell de Pesca Continental de Catalunya i els Consells Territorials de Pesca Continental de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb caràcter d'organismes assessors del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria de pesca continental.

Article 2

2.1 El Consell de Pesca Continental de Catalunya estarà constituït pels membres següents: President: el Director General de Política Forestal. Vice-president 1r.: el President de la Federació Catalana de Pesca. Vice-president 2n.: el Cap del Servei de Protecció de la Natura. Vocals: Un representant del Departament de Comerç, Consum i Turisme. Un representant de la Direcció General de l'Esport. Un representant de la Direcció General de Pesca Marítima. Un representant per cada Federació Territorial de Pesca de Catalunya. Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans. Un vocal en representació dels Departaments de Zoologia de les Universitats Catalanes. Un vocal en representació de les Societats o Associacions relacionades amb la defensa de la natura. Un tècnic de la Direcció General de Política Forestal, que actuarà com a Secretari, amb veu i sense vot. 2.2 Els vocals seran nomenats pel Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a proposta dels organismes o les entitats corresponents, i la durada del seu càrrec no podrà excedir quatre anys sense nova designació.

Article 3

3.1 El Consell de Pesca Continental de Catalunya es reunirà un mínim d'una vegada a l'any, i sempre que el convoqui el seu President o ho demani un terç dels vocals. 3.2 El Consell de Pesca Continental de Catalunya es considerarà vàlidament constituït quan en la primera convocatòria hi siguin presents, com a mínim, els dos terços dels seus membres, i en la segona convocatòria, qualsevol que sigui...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA