ORDRE JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 3.1 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, estableix que pot exercir com a mediador o mediadora, als efectes d’aquesta Llei, la persona física que té un títol universitari oficial i que acredita una formació i una capacitació específiques en mediació.

D’acord amb l’article 21.d) de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, correspon al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la funció d’homologar, a l’efecte de la inscripció de les persones mediadores en els registres i censos corresponents, els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació.

Pel que fa a la formació específica, l’article 18 del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, estableix que per obtenir la inscripció com a persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’ha d’acreditar una formació específica en mediació impartida per centres docents universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions, i que per ordre del departament competent en matèria de dret civil s’ha de determinar les matèries necessàries per a l’homologació dels programes de formació en mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat, i la durada mínima dels cursos.

Atès que cal regular els continguts bàsics i el procediment per obtenir l’homologació de la formació específica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat que imparteixin els centres docents universitaris, els col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic;

Per tot això, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovació dels continguts bàsics de la formació específica

S’aproven els continguts bàsics de la formació especifica en matèria de mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat, els quals s’incorporen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Homologació de la formació específica

2.1 Els centres docents universitaris, els col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic, poden sol·licitar l’homologació de la formació específica en matèria de mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat, per a la capacitació de persones mediadores que compleixin els requisits establerts en el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre.

2.2 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot homologar independentment les diferents parts en què s’estructura la formació específica en matèria de mediació, si bé per obtenir la inscripció com a persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’ha d’haver cursat la part general...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA