ORDRE SLT/306/2010, de 25 de març, per la qual s'estableixen, per a l'any 2010, els valors de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/306/2010, de 25 de març, per la qual s'estableixen, per a l'any 2010, els valors de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

L'article 9.2 del Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sociosanitària (DOGC núm. 1348, de 28.9.1990), estableix que els valors de les unitats bàsiques de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris es determinaran anualment i es publicaran, mitjançant una ordre, a proposta dels òrgans competents dels departaments de Salut i d'Acció Social i Ciutadania.

A aquests efectes, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en virtut de les funcions que li atribueix l'article 14.1.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, ha proposat al Departament de Salut l'aprovació de les tarifes de les unitats de pagament corresponents als serveis duts a terme pels centres sociosanitaris per a l'any 2010.

Atès el que disposen el Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sociosanitària; l'Ordre de 15 de maig de 1991, per la qual es determinen les activitats d'assistència sociosanitària que es poden concertar amb les entitats titulars de centres, serveis i establiments sociosanitaris (DOGC núm. 1452, de 7.6.1991), i el Decret 163/2002, d'11 de juny, pel qual es regula l'activitat d'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius que pot contractar el Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002);

De conformitat amb el que preveu l'article 40.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

D'acord amb la consellera d'Acció Social i Ciutadania,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen per a l'any 2010 els valors de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris, de la manera i per la quantia que es detallen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició addicional única

L'any 2010 no s'incrementaran les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Disposicions finals

Primera

Les tarifes màximes que s'estableixen a l'annex d'aquesta Ordre són aplicables des de l'1 de gener de 2010.

Segona

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA