DECRET 379/1986, de 18 de desembre, pel qual s'aproven els convenis d'integració a la xarxa de centres docents públics de determinats centres docents privats.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

En compliment de la Llei 14/1983, de 14 de juliol, reguladora del procés d'integració a la xarxa de centres docents públics de diverses escoles privades, es dictà l'Ordre de 18 de juliol de 1985 (DOGC de 26 d'agost), d'aprovació de la llista definitiva dels centres docents privats a integrar a la xarxa docent pública.

En funció de l'ordre de prioritat d'integració previst en aquesta darrera disposició i de conformitat amb les prescripcions de la Llei 14/1983, el Departament d'Ensenyament va procedir, juntament amb els titulars i els corresponents Ajuntaments, a la formalització dels convenis individualitzats d'integració dels centres Escuela Elaia, Nuestra Señora del Port i Santa Maria de Vallvidrera, de Barcelona; San Miguel, de Cornellà de Llobregat, San Esteban, de Granollers, i San Jorge, de Lleida.

Un cop efectuada la valoració de l'abast i el contingut d'aquests convenis i en virtut del que preceptua l'article 5 de la referida Llei 14/1983, de 14 de juliol, cal procedir a la seva aprovació als efectes de conferir plena eficàcia a les seves clàusules.

En conseqüència, a proposta del Conseller d'Ensenyament i amb l'acord del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'aproven els convenis individualitzats d'integració a la xarxa de centres docents públics dels centres docents privats que es detallen a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de desembre de 1986

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell Conseller d'Ensenyament

Annex

Denominació: Escuela Elaia. Número de codi: 08005850. Adreça: carrer d'Entença...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA