RESOLUCIÓ de 12 de juny de 1991, per la qual es resol la convocatòria pública per proveir, mitjançant concurs de mèrits, diversos llocs de comandament vacants en el Centre Penitenciari de Brians.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Vista la Resolució del Departament de Justícia de 30 d'abril de 1991, per la qual es convoca concurs de mèrits per proveir diversos llocs de comandament vacants en el Centre Penitenciari de Brians (DOGC núm. 1441, de 10.5.1991);

De conformitat amb el que disposa l'article 47.a) de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb l'article 37 i següents del Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball;

En ús de les facultats que em confereix l'article 10 del Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

He resolt:

- 1 Nomenar els funcionaris que s'esmenten a continuació en els llocs de treball que s'especifiquen correlativament, amb indicació dels nivells de destinació corresponents.

Lloc de treball: coordinador de l'Equip d'Educadors. Nivell: 20. Nom i cognoms: Gabriel Gómez Alonso. DNI: 10.034.835.

Lloc de treball: cap de serveis. Nivell: 20. Nom i cognoms: Rafael Codes Rico. DNI: 19.799.675. Nom i cognoms: Josep Ramon Juanos Burrell. DNI: 40.864.032. Nom i cognoms: Josep Manuel Santander Rodríguez. DNI: 39.159.691. Nom i cognoms: Santos Bella Rodríguez. DNI: 37.251.384.

Lloc de treball: cap de l'Oficina de Règim. Nivell: 20. Nom i cognoms: Cándido Fernández Sáez. DNI: 38.553.466.

Lloc de treball: cap de centre. Nivell: 18. Nom i cognoms: Manuel Laguna Gil. DNI: 22.638.203. Nom i cognoms: Javier Ángel Frances Aznar. DNI: 17.844.816. Nom i cognoms: Ismael David López Villayandre. DNI: 9.734.969. Nom i cognoms: Jacint Llambrich Consarnau. DNI: 40.912.544. Nom i cognoms: Josep Lluis Estopiña Pellicer. DNI: 38.506.509. Nom i cognoms: Ángel Colmenar Launes. DNI: 38.074.597.

Lloc de treball: cap d'oficina (Administració). Nivell: 18. Nom i cognoms: Diego Jesús Enriquez Vázquez. DNI: 27.330.985.

Lloc de treball: cap d'unitat de Servei Interior. Nivell: 16. Nom i cognoms: Josep Edo Cami. DNI: 36.909.318. Nom i cognoms: Manuel Hijano Luque. DNI: 37.314.849. Nom i cognoms: Enric Rubiella Rovira. DNI: 38.495.259. Nom i cognoms: Francesc Sedeño Lobato. DNI...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA