RESOLUCIÓ TRI/1959/2006, de 22 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general d'Economia Cooperativa i Programes d'Economia Social, adscrit a la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació del Departament de Treball i Indústria (convocatòria de provisió núm. T...

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1959/2006, de 22 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general d'Economia Cooperativa i Programes d'Economia Social, adscrit a la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació del Departament de Treball i Indústria (convocatòria de provisió núm. TI/04/06).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Atès que és vacant el lloc de subdirector/a general d'Economia Cooperativa i Programes d'Economia Social, adscrit a la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació del Departament de Treball i Indústria;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i la descripció del lloc de treball a proveir, inclosa en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar, pel sistema de lliure designació, el lloc de subdirector/a general d'Economia Cooperativa i Programes d'Economia Social, adscrit a la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació del Departament de Treball i Indústria, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Treball i Indústria en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de maig de 2006

P. D. (Ordre TIC/371/2002, DOGC d'11.11.2002)

Ciriaco Hidalgo Salgado

Secretari general

Annex 1

Bases

.1 Lloc de treball

Es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de subdirector/a general d'Economia Cooperativa i Programes d'Economia Social, adscrit a la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació del Departament de Treball i Indústria, les característiques del qual són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.2 Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball a proveir és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat es pot trobar, respecte de l'Administració de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives previstes en la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari, no integrat, que presta serveis a l'Administració de la Generalitat, que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, poden participar-hi els funcionaris que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA