EDICTE de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro relatiu a la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'animador sociocultural.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

02-Secretaria

506.01-Selecció de personal Exp.: 101/95

0308-Publicitat oficial Exp.: 173/95 L'autoritat que subscriu, per Decret 43/96, de 10 d'abril, ha adoptat la resolució que en la seva part dispositiva és del tenor literal següent:

Primer Aprovar la llista d'admesos i exclosos en el procediment de selecció d'un empleat laboral del subgrup E-2-personal no qualificat d'activitats diverses, amb categoria professional d'animador sociocultural en règim d'activitat permanent i dedicació a temps parcial (46% de la jornada laboral), convocat pel Decret 132/95, de 27 de juliol, que es detalla a continuació, i es dóna un termini de deu (10) dies, als efectes de reclamació, als aspirants exclosos:

Llista d'aspirants admesos:

Nom i cognoms DNI --------------------------------------------- Montserrat Paytuvi Ventura ....... 40.522.113 Silvia Oller Ribas ............... 40.318.156 Elma Alvarez Ric ................. 43.429.905 Susanna Cabrero Sagristà ......... 46.134.744 Àngels Paradeda Espadas .......... 40.515.072 Blanca Salart Parra .............. 40.441.209 Anna Solà Granés ................. 40.525.079 Dolors Albertí Mont .............. 40.522.302 Pilar Poyatos Casas .............. 40.528.939 Tania Càrdenas Huete ............. 43.414.335 Gloria M. Bou Vidal .............. 37.014.180 Sofia Doz Balaguero .............. 43.715.349

Llista d'aspirants exclosos: cap.

Segon Aprovar la composició provisional del tribunal qualificador i nomenar-ne com a membres les persones següents: President titular: Sr. Joan Giraut i Cot. President suplent: Sr. Emili Riera i Calvet. Regidora delegada d'Integració Social: Sra. Montserrat Barroso Gallego. Suplent de la regidora delegada d'Integració Social: Sra. Dolors González Ridao. Vocal titular de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya: Sr. Josep M. Campdepadrós Castaño. Vocal suplent de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya: Sr. Carles...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA