ORDRE PTO/300/2005, de 27 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística i se n'aproven les bases.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE PTO/300/2005, de 27 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística i se n'aproven les bases.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya és conscient de la necessitat de fomentar la realització d'activitats de formació dels professionals del sector del transport, ja es tracti dels mateixos titulars de les empreses de transport o dels seus treballadors.

Amb aquesta finalitat, mitjançant l'Ordre de 30 d'octubre de 2000, es va fer una convocatòria d'ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport per carretera adreçada a les associacions i entitats representatives de les empreses de transport, sota la consideració que aquestes han d'assumir un paper fonamental en el desenvolupament d'aquestes activitats.

Mitjançant l'Ordre PTO/185/2002, de 30 de maig, es va fer una nova convocatòria d'ajuts en la qual es va considerar convenient ampliar el règim d'ajuts, d'una banda, a totes les modalitats de transport i, d'altra banda, a les entitats i fundacions que sense ànim de lucre tenen com a objectiu primordial el desenvolupament de tasques de formació i investigació en el sector del transport i també per incloure aquelles activitats formatives vinculades a la logística. Així mateix, per Ordre PTO/438/2003, de 28 d'octubre, modificada per l'Ordre PTO/264/2004, de 20 de juliol, es va efectuar una nova convocatòria.

Atesa la positiva acollida d'aquesta iniciativa, es considera procedent mantenir aquest règim de col·laboració amb les associacions i entitats representatives del sector del transport i la logística per fomentar la realització d'activitats de formació pel que suposen tant pel que fa al suport de l'associacionisme en el sector com per la seva progressiva professionalització.

Per tot això, d'acord amb el que disposa el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les normes bàsiques que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa vigent aplicable i de conformitat amb la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005,

Ordeno:

Article 1

Fer pública la convocatòria per a l'any 2005 per a l'atorgament d'ajuts en règim de concurrència competitiva per fomentar activitats de formació en el sector del transport i la logística.

Article 2

Aprovar les bases que amb caràcter general han de regir la convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

La concessió d'aquests ajuts s'imputa amb càrrec a la posició pressupostària D/489160000/5324 del centre gestor PO01 del pressupost de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost màxim de 425.000,00 euros, distribuït en les anualitats següents: per al 2005 un import màxim de 50.000,00 euros, i per al 2006, un import màxim de 375.000,00 euros.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de juny de 2005

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases

.1 Objecte i actuacions subvencionables

1.1 Aquests ajuts tenen per objecte el foment d'activitats de formació en el sector del transport i la logística que siguin dutes a terme en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2004 i el 31 de desembre de 2005.

1.2 Concretament, els ajuts es poden destinar a la realització de les activitats de formació següents:

 1. Cursos de formació en matèries vinculades al transport i la logística.

 2. Organització de jornades, conferències i seminaris orientats al perfeccionament del coneixement del sector.

 3. Cursos de reciclatge i perfeccionament en matèries vinculades a l'objecte d'aquests.

 4. Activitats de formació orientades al coneixement de les noves tecnologies i la seva aplicació al sector.

  1.3 Els ajuts poden cobrir fins a un màxim del 90% del cost total de les activitats de formació.

  1.4 En el supòsit que l'activitat objecte de l'ajut no sigui gratuïta per als assistents, l'entitat organitzadora únicament podrà percebre dels assistents la quantitat corresponent a la part del cost no subvencionada.

  .2 Beneficiaris

  Poden optar a aquests ajuts les associacions i entitats vinculades al sector del transport i la logística que desenvolupen les activitats de formació a què es refereix aquesta Ordre i també les entitats i fundacions sense ànim de lucre que tenen com a objecte principal el desenvolupament d'activitats formatives en el sector del transport i la logística, que no incorrin en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Les associacions i entitats esmentades han de tenir preferentment el seu domicili social a Catalunya, i en tot cas, les activitats formatives objecte dels ajuts han de fer-se en el territori de Catalunya.

  .3 Sol·licituds

  3.1 Les sol·licituds d'ajuts s'hauran d'adreçar a la Direcció General de Ports i Transports i s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:

 5. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del sol·licitant, amb indicació, si s'escau, del nombre d'afiliats.

 6. Documentació acreditativa d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la seguretat social:

  Certificació positiva de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i l'Administració general de l'Estat i d'obligacions socials amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

  En el cas d'empresaris subjectes al pagament de l'impost d'activitats econòmiques, document d'alta en aquest impost relatiu a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA