RESOLUCIÓ TRE/1776/2009, de 25 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/04/09).

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1776/2009, de 25 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/04/09).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Atès que els llocs de treball objecte de convocatòria estan vacants, i vist que les persones titulars de les unitats orgàniques on estan adscrits els llocs han proposat proveir-los;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i les descripcions dels llocs de treball a proveir, incloses en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar, pel sistema de lliure designació, la provisió dels llocs de treball del Departament de Treball (convocatòria TI/04/09), que es detallen a l'annex 2, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Treball en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de maig de 2009

P. D. (Ordre TIC/371/2002, DOGC núm. 3758, d'11.11.2002)

Antoni Fernández Pérez

Secretari general

Annex 1

Bases

.1 Lloc de treball

Es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió de dos llocs de treball del Departament de Treball (convocatòria núm. TI/04/09), les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball a proveir és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat es pot trobar, respecte de l'Administració de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives previstes en la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari, no integrat, que presta serveis a l'Administració de la Generalitat, que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, poden participar-hi els funcionaris que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 En cap cas poden prendre-hi part els funcionaris que es trobin en suspensió d'ocupació, els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d'expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.4 Tampoc poden prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats poden participar-hi en igualtat de condicions que la resta dels participants sempre que puguin exercir les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que assenyala l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, s'avaluaran els coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir.

En aquest darrer cas, transcorregut el termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificarà als taulers d'anuncis del Departament de Treball a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria el dia, l'hora i el lloc...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA