RESOLUCIÓ REP/3566/2005, de 12 de desembre, de convocatòria de provisió pel sistema de lliure designació d'un lloc de comandament i dos llocs singulars del Departament de Relacions Institucionals i Participació (convocatòria de provisió núm. RP/004/05).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Sanitat i Seguretat Social
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

REP/3566/2005, de 12 de desembre, de convocatÚria de provisiÛ pel sistema de lliure designaciÛ d'un lloc de comandament i dos llocs singulars del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ (convocatÚria de provisiÛ n˙m. RP/004/05).

Al Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ hi ha vacants un lloc de subdirector/a general de Relacions Intergovernamentals, un lloc de responsable d'Estudis i Iniciatives AutonÚmiques, i un lloc de secretari/‡ria de secretari/‡ria general.

Els llocs esmentats consten a la vigent relaciÛ de llocs de treball del personal funcionari de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya i la descripciÛ dels llocs de treball que cal proveir han estat incloses en els manuals d'organitzaciÛ del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ.

En conseq¸Ëncia, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisiÛ de llocs de treball i promociÛ professional dels funcionaris de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, i atËs que la IntervenciÛ Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el tr‡mit d'intervenciÛ corresponent,

Resolc:

.1††Convocar la provisiÛ pel sistema de lliure designaciÛ d'un lloc de subdirector/a general de Relacions Intergovernamentals, un lloc de responsable d'Estudis i Iniciatives AutonÚmiques, i un lloc de secretari/‡ria del/de la secretari/‡ria general del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ (convocatÚria de provisiÛ n˙m. RP/004/05), que es detalla a l'annex 2 d'aquesta ResoluciÛ.

.2††Aprovar les bases que consten en l'annex 1 d'aquesta ResoluciÛ.

Contra aquesta ResoluciÛ, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposiciÛ davant el secretari general del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ, en el termini d'un mes a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ, o bÈ recurs contenciÛs administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ.

Barcelona, 12 de desembre de 2005

P.†D. (ResoluciÛ REP/2107/2004,

DOGC de 29.7.2004)

Francesc Baltasar i Albesa

Secretari general

Annex 1

Bases

.1††Llocs de treball

Les caracterÌstiques i funcions dels llocs de treball que es convoquen sÛn les que estableix l'annex 2 d'aquesta convocatÚria.

.2††Requisits de participaciÛ

2.1††Pot participar en aquesta convocatÚria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relaciÛ de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'annex 2 d'aquesta convocatÚria, i que es trobin en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

TambÈ hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'AdministraciÛ de la Generalitat i pertanyi a cossos o escales del grup de titulaciÛ que s'exigeix a l'annex 2, sempre que compleixi la resta de requisits.

AixÌ mateix, podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulaciÛ en quË est‡ classificat el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulaciÛ que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulaciÛ no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relaciÛ de llocs de treball.

2.2††Per poder participar en aquesta convocatÚria els funcionaris amb destinaciÛ definitiva hauran d'haver rom‡s un mÌnim d'un any en llocs de treball del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament d'on tÈ la destinaciÛ definitiva, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designaciÛ.

2.3††AixÌ mateix, per poder prendre part en aquesta convocatÚria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de PolÌtica Ling¸Ìstica, o equivalent, amb el nivell que consti en la descripciÛ de cada un dels llocs. En cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, aquests coneixements s'avaluaran mitjanÁant una prova en relaciÛ amb el lloc de treball a proveir, prËviament a l'elaboraciÛ de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatÚria.

Transcorreguts 10 dies a partir de la finalitzaciÛ del termini de presentaciÛ de sol∑licituds de participaciÛ, s'especificaran al tauler d'anuncis de la seu del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ el dia, l'hora i el lloc de la prova de coneixements de llengua catalana.

Estan exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinaciÛ en convocatÚries anteriors de concurs especÌfic de mËrits i capacitats o de lliure designaciÛ, o de selecciÛ de personal a l'AdministraciÛ de la Generalitat en quË hi haguÈs establerta una prova de catal‡ del mateix nivell o superior exigit en la convocatÚria. En aquests supÚsits, s'haur‡ d'adjuntar a la sol∑licitud de participaciÛ l'acreditaciÛ documental corresponent.

2.4††Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

2.5††No poden participar en la convocatÚria els funcionaris que, com a conseq¸Ëncia d'expedient...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA