ORDRE JUS/201/2011, d'1 d'agost, de convocatòria pública per a la concessió de subvencions corresponents a l'exercici 2011 per a acadèmies amb seu central a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

JUS/201/2011, d'1 d'agost, de convocatòria pública per a la concessió de subvencions corresponents a l'exercici 2011 per a acadèmies amb seu central a Catalunya.

És voluntat del Departament de Justícia contribuir, en el marc de les seves competències i de les seves disponibilitats pressupostàries, al foment i l'ajut de les acadèmies amb seu central a Catalunya que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art.

D'acord amb el que estableixen l'article 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Ordeno:

—1 Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment i suport de les activitats realitzades per les acadèmies amb seu central a Catalunya durant l'any 2011.

—2 Aprovar les bases que han de regir aquest concurs i que es publiquen com a annex de la present Ordre.

—3 El pagament d'aquestes subvencions serà amb càrrec a la partida D/482000100/2140/0000, del pressupost del Departament de Justícia de 2011.

La quantitat màxima total que es destina a aquestes subvencions per repartir entre totes les acadèmies és de 110.000 euros.

—4 El termini i llocs de presentació de les sol·licituds de subvenció i documentació que ha d'adjuntar-se a aquestes són els que es determinen a la base 4 de l'Annex.

—5 Els òrgans competents per a la tramitació, avaluació, i selecció de les propostes presentades i la resolució del procediment de concessió de les subvencions, així com el termini per a la conclusió del tal procediment i els mitjans de notificació de la resolució d'atorgament de les subvencions són els que s'indiquen a les bases 6, 7 i 8 de l'annex.

—6 Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa; tots dos terminis a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Ordre de convocatòria.

Transcorregut un mes des de l'interposició del recurs potestatiu de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos comptadors des de l'endemà del dia en què s'hagi produït l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que creguin oportú.

Barcelona, 1 d'agost de 2011

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

Annex

Bases

—1 Objecte i període en què s'ha d'executar l'activitat

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions per donar suport a la funció institucional de les acadèmies amb seu central a Catalunya, com a corporacions de dret públic i òrgans assessors dels organismes públics de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de les seves activitats durant l'any 2011.

—2 Beneficiaris

Les acadèmies amb seu central a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art.

—3 Requisits

3.1 Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA