RESOLUCIÓ ECF/2242/2009, de 30 de juny, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs singulars de la Intervenció General (convocatòria de provisió núm. EC/005/09).

Secció:Diversos
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

ECF/2242/2009, de 30 de juny, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs singulars de la Intervenció General (convocatòria de provisió núm. EC/005/09).

Atesa la Resolució ECF/562/2009, de 29 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs singulars de la Intervenció General (convocatòria de provisió núm. EC/005/09), publicada al DOGC núm. 5334, de 9.3.2009;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats corresponent;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

.1 Destinar els funcionaris que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució per ocupar els llocs singulars que s'especifiquen en cada cas.

.2 Declarar deserta la provisió del lloc, amb referència 5, de responsable de Gestió de la Fiscalització de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances.

.3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 30 de juny de 2009

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex

Referència núm. 1

Nom i cognoms...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA