RESOLUCIÓ JUI/2169/2003, de 3 de juliol, de convocatòria de concurs oposició pel torn de promoció interna per cobrir 13 places de personal facultatiu, llicenciats/des en dret, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria SC/003/03).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUI/2169/2003, de 3 de juliol, de convocatòria de concurs oposició pel torn de promoció interna per cobrir 13 places de personal facultatiu, llicenciats/des en dret, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria SC/003/03).

Atès el que disposen els articles 17, 18.2 i 28 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra; el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 28/1986, de 30 de gener; el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra, aprovat pel Decret 169/2001, de 26 de juny, i el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna, quant a les normes reguladores de la promoció interna, i la resta de normativa d'aplicació;

Atesa la Resolució JUI/3799/2003, de 2 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Institucionals i Socials de 24 de desembre de 2002, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de places del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2003;

Atesa la Resolució JUI/1672/2003, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Institucionals i Socials de 13 de maig de 2003, pel qual s'amplia el nombre de places de la categoria de mossos d'esquadra/escala superior intendent i mossos d'esquadra, personal facultatiu, de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2003 i s'aprova l'oferta d'ocupació pública de les places de mossos d'esquadra, personal tècnic;

Atesa la relació de llocs de treball vigent del personal funcionari del cos de mossos d'esquadra;

En ús de les competències que m'atribueix l'article 9.1 del Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

Article 1

S'obre la convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, per cobrir 13 places de personal facultatiu, llicenciats/des en dret, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria SC/003/03), amb subjecció a les bases que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició davant la consellera de Justícia i Interior en el termini d'un mes previst en l'article 117 de la Llei esmentada, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada. Aquests terminis es comptaran a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de juliol de 2003

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior

Annex 1

Bases

.1 Normes generals

1.1 S'obre la convocatòria per cobrir 13 places de personal facultatiu, llicenciats/des en dret, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya, les característiques de les quals són les que consten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. El procediment de selecció és el de concurs oposició, pel torn de promoció interna, que preveu l'article 28 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

1.2 Les funcions que han d'exercir les persones funcionàries que siguin nomenades seran les que estableix l'article 2 del Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra.

.2 Requisits de les persones aspirants

2.1 Poden participar en aquesta convocatòria les persones funcionàries següents:

2.1.1 Els/Les mossos/es d'esquadra en actiu pertanyents a l'escala superior i els/les pertanyents a l'escala executiva que disposin de la titulació de llicenciat/da en dret i tinguin una antiguitat mínima de dos anys al cos i compleixin els altres requisits previstos en aquesta convocatòria.

2.1.2 Les persones funcionàries en actiu del cos d'advocats de l'Administració de la Generalitat i que tinguin una antiguitat mínima de dos anys al cos i compleixin els altres requisits previstos en aquesta convocatòria.

2.2 Els requisits establerts anteriorment s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

.3 Sol·licituds

3.1 Llocs on obtenir els impresos de sol·licitud.

L'imprès de sol·licitud i el document d'al·legació de mèrits (DAD 12.d) es troben a disposició de les persones interessades al Departament de Justícia i Interior, a la Direcció General de Seguretat Ciutadana, a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s'han d'adreçar a la consellera de Justícia i Interior i s'han de formalitzar utilitzant el model normalitzat que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

3.2 Llocs on presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar als registres següents:

Departament de Justícia i Interior:

Via Laietana, 69, 08003 Barcelona.

Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, pg. Pujades, 9-13, 08018 Barcelona.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Regió Policial de Girona, c. Vista Alegre, 5, 17004 Girona.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Àrea Regional de Trànsit Metropolitana, ctra. de la Sanson, s/n, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Regió Policial Central, c. Àlvar Dalto, s/n, 08240 Manresa.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Àrea Regional de Trànsit de Tarragona, polígon les Gavarres, entre els carrers 2 i 3, 43006 Tarragona.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Àrea Regional de Trànsit de Girona, ctra. de Santa Coloma de Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Regió Policial Pirineu Occidental, av. Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d'Urgell.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Regió Policial Ponent, c. Sant Hilari, s/n, 25003 Lleida.

Direcció General de Seguretat Ciutadana, Regió Policial Metropolitana Nord, c. Oliver, 5, 08400 Granollers.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Via Laietana,14, 1a planta, 08003 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Gran Via de Jaume I, 9, entresòl, 17001 Girona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. Lluís Companys, 1, 1r, 25003 Lleida.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, c. Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, c. Doctor Ferran, 6-8 (Palau Oliver de Boteller), 43500 Tortosa.

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.3 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

3.4 Documentació.

Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini establert al punt 3.3 anterior, les persones aspirants han d'adjuntar:

a) Tres fotografies de format carnet.

b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat.

c) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística o superior o equivalent d'acord amb l'Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002).

En el cas que no es disposi d'aquesta documentació i als efectes de l'exempció que preveu la base 6.1.b), segona prova, la persona aspirant haurà d'aportar una certificació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat la persona aspirant, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que ha obtingut plaça. Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament de Justícia i Interior no serà necessària l'esmentada acreditació documental.

Pel que fa a les persones aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell o superior en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2003 hauran d'acreditar-ho mitjançant un certificat de l'òrgan convocant o de l'òrgan en què delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en el que han participat, l'any de l'oferta pública...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA