ORDRE GAP/168/2010, de 22 de març, de convocatòria de subvencions a entitats del tercer sector i altres fundacions i entitats sense ànim de lucre per a inversions en el patrimoni propi i d'aprovació de les bases reguladores.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

GAP/168/2010, de 22 de març, de convocatòria de subvencions a entitats del tercer sector i altres fundacions i entitats sense ànim de lucre per a inversions en el patrimoni propi i d'aprovació de les bases reguladores.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Governació i Administracions Públiques les competències en matèria de sensibilització cívica i social, el suport a les entitats i al voluntariat i l'acció comunitària i de desenvolupament local.

D'acord amb el Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques, a la Secretaria d'Acció Ciutadana li correspon establir les directrius per concedir les subvencions per al foment del teixit associatiu i el voluntariat, així com promocionar vies de subvencions per a la integració social.

D'altra banda, el Govern de la Generalitat, per acord de data 30 de setembre de 2008, va aprovar un sistema genèric de finançament mitjançant una línia de préstecs directes atorgats per cada Departament i formalitzats per l'Institut Català de Finances, amb càrrec a les corresponents partides pressupostàries del capítol VIII, que han d'anar garantits mitjançant aval d'entitat financera, de societat de garantia recíproca, o de SAECA (Sociedad Estatal de Caución Agraria).

Correspon a cada departament seleccionar els beneficiaris d'acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions, cosa que fa necessari obrir la corresponent convocatòria pública per assegurar la publicitat i la concurrència.

En aquest marc, el Departament de Governació i Administracions Públiques considera adient aprovar una convocatòria de subvencions a entitats del tercer sector i altres fundacions i entitats sense ànim de lucre amb la finalitat d'ajudar en la conservació, millora, adquisició i construcció del seu patrimoni propi.

Per tot el que s'ha expressat, i d'acord amb el que estableix el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003; en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Obrir la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats del tercer sector i altres fundacions i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats vinculades a l'àmbit del voluntariat, del civisme, culturals i/o socials, entre d'altres, per a la conservació, millora, adquisició i construcció de patrimoni propi.

Article 2

Aprovar les bases de la convocatòria, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

L'import global destinat a aquesta convocatòria és de quatre milions nou-cents setanta-cinc mil euros (4.975.000 euros), ampliables d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, a càrrec de la partida pressupostària D/830000200/3230 del capítol VIII del pressupost del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2010.

Article 4

Les sol·licituds s'han de presentar, en el lloc i la forma indicats a les bases reguladores, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 5

El secretari d'Acció Ciutadana serà l'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.

Article 6

Es donarà publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de les subvencions que s'atorguin a l'empara d'aquesta convocatòria.

Article 7

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del conseller de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de març de 2010

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació i Administracions Públiques

Annex

Bases per a la concessió de subvencions a entitats del tercer sector i altres fundacions i entitats sense ànim de lucre per a inversions en el patrimoni propi

 1. Objecte

  L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament de les inversions que facin les entitats del tercer sector i d'altres entitats i/o fundacions sense ànim de lucre en la conservació, millora, adquisició i construcció de patrimoni propi, mitjançant l'atorgament de préstecs directes.

 2. Persones destinatàries

  2.1 Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les entitats del tercer sector, fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre que compleixin objectius d'economia social directament relacionats amb la formació en valors cívics, comunitaris i de promoció del voluntariat, definides en la disposició addicional segona de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

  2.2 Les entitats esmentades han de complir els requisits següents:

  1. Tenir la seu social o delegació a Catalunya.

  2. Estar legalment constituïdes i inscrites en el Cens d'entitats o en el registre corresponent.

  3. No haver estat objecte de cap resolució ferma en via administrativa per la qual s'hagi requerit el reintegrament d'una subvenció per no haver aplicat els fons a la finalitat subvencionada.

 3. Activitats i conceptes subvencionables

  3.1 Els requisits de les inversions a subvencionar amb els préstecs seran els següents:

  1. Obres de construcció d'equipaments que tinguin una finalitat cívica i/o comunitària d'acord amb els objectius de la Secretaria d'Acció Ciutadana, incloent la redacció i direcció dels corresponents projectes d'obres.

  2. Obres d'adequació i reforma de locals on es desenvolupin les activitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA