ORDRE PTO/270/2008, de 26 de maig, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre i d'aprovació de les bases reguladores.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/270/2008, de 26 de maig, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre i d'aprovació de les bases reguladores.

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), organisme autònom del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, té per objecte principal, d'acord amb l'article 2 de la seva llei reguladora (Text refós aprovat per Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener), el desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre.

D'acord amb l'article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l'Institut, entre d'altres, elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, i fomentar la projecció de les comarques esmentades.

En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú obrir una línia de subvencions per mantenir la col·laboració amb els ens locals de les comarques de les Terres de l'Ebre i els organismes autònoms que en depenguin per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de l'Ebre.

Per això, d'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la normativa bàsica estatal de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

.1 Fer pública la convocatòria per a l'any 2008 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre, que duguin a terme els ens locals de les comarques de les Terres de l'Ebre i els organismes autònoms que en depenguin.

.2 Aprovar les bases per a l'atorgament d'aquestes subvencions que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

.3 Aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec a la posició pressupostària D/460.0001.00/5420, dels pressupostos de l'exercici de 2008 de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, .A corporacions locals., per un import màxim de: 90.000 euros.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de maig de 2008

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

President de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte i actuacions subvencionables

1.1 Aquestes subvencions tenen per objecte finançar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre dutes a terme durant l'any 2008.

1.2 Les actuacions susceptibles de rebre finançament són:

 1. Organització de fires o jornades per promocionar productes gastronòmics i artesanals.

 2. Creació de rutes temàtiques que tinguin per objecte la descoberta del patrimoni històric o cultural de les Terres de l'Ebre.

 3. Organització d'activitats d'interès cultural i històric.

 4. Organització d'activitats de recuperació de tradicions.

 5. L'edició de díptics informatius relatius a les actuacions esmentades a les lletres anteriors o bé la creació de pàgines web informatives d'aquestes actuacions.

  .2 Ens beneficiaris

  2.1 Aquestes subvencions tenen com a beneficiaris els ens locals de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i els organismes autònoms que en depenguin.

  2.2 No pot concórrer a la convocatòria, de forma simultània i per les mateixes actuacions, un ens local determinat i, alhora, un organisme autònom que en depengui.

  2.3 Els beneficiaris no poden incórrer en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  .3 Sol·licituds

  3.1 La sol·licitud s'adreçarà a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), i s'ha de presentar a la seu de l'IDECE a l'avinguda de la Generalitat, 116, 43500 Tortosa, o bé a qualsevol dels llocs o pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA