ORDRE PTO/237/2009, de 4 de maig, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre, i d'aprovació de les bases reguladores que l'han de regir.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

PTO/237/2009, de 4 de maig, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre, i d'aprovació de les bases reguladores que l'han de regir.

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), organisme autònom del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, té per objecte principal, d'acord amb l'article 2 de la seva llei reguladora (Text refós aprovat per Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener), el desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre.

D'acord amb l'article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l'Institut, entre d'altres, les d'elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, i fomentar la projecció de les comarques esmentades.

En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú obrir una línia de subvencions per mantenir la col·laboració amb els ens locals de les comarques de les Terres de l'Ebre i els organismes autònoms que en depenguin per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de l'Ebre.

Per això, d'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la normativa bàsica estatal de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

.1 Fer pública la convocatòria per a l'any 2009 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre.

.2 Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a l'atorgament d'aquestes subvencions que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

.3 Aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec a la posició pressupostària D/460000100/5420, dels pressupostos de l'exercici de 2009 de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre .A corporacions locals. per import màxim de: 90.000,00 euros.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de maig de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

President de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte i actuacions subvencionables

1.1 Aquestes subvencions tenen per objecte finançar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre durant l'any 2009.

1.2 Les actuacions susceptibles de rebre finançament són:

 1. Organització de fires o jornades per promocionar productes gastronòmics i artesanals.

 2. Creació de rutes temàtiques que tinguin per objecte la descoberta del patrimoni històric o cultural de les Terres de l'Ebre.

 3. Organització d'activitats d'interès cultural i històric.

 4. Organització d'activitats de recuperació de tradicions.

 5. L'edició de díptics informatius relatius a les actuacions esmentades a les lletres anteriors o bé la creació de pàgines web informatives d'aquestes actuacions.

  1.3 No seran objecte de l'ajut d'acord amb les bases d'aquesta convocatòria:

 6. Les despeses de viatges i desplaçaments.

 7. Els àpats populars.

 8. L'adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de l'entitat.

 9. La reedició de díptics, fulletons, butlletins, revistes, webs, pòsters, expositors, cartells, displays i altre material de publicitat.

  .2 Beneficiaris

  2.1 Aquestes subvencions tenen com a beneficiaris els ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i els organismes autònoms que en depenguin.

  2.2 No poden concórrer a la convocatòria, de forma simultània i per les mateixes actuacions, els ens locals municipals de forma individual i alhora a través d'un organisme autònom que en depengui.

  2.3 Els beneficiaris no poden incórrer en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2.4 Els beneficiaris han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions davant la Seguretat Social.

  .3 Àmbit temporal

  Se subvencionaran les actuacions que es desenvolupin entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2009.

  .4 Sol·licituds

  4.1 La sol·licitud s'ha de presentar en suport paper mitjançant l'imprès normalitzat. La sol·licitud s'adreçarà a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), i s'ha de presentar a la seva seu a l'avinguda de la Generalitat, 116, 43500 Tortosa, o bé a qualsevol dels llocs o pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  4.2 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores. Així mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA