ORDRE ICT/56/2002, de 27 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a l'atorgament d'incentius a la inversió industrial (codi d'ajut 10101).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ICT/56/2002, de 27 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a l'atorgament d'incentius a la inversió industrial (codi d'ajut 10101).

La necessitat de fomentar l'equilibri industrial del territori ha estat present des del 1989, tradicionalment, entre els eixos de la política industrial del Departament d'Indústria, avui d'Indústria, Comerç i Turisme. Ha comptat amb línies d'ajut mitjançant diverses ordres que han estat objecte de publicació, amb la incorporació de les directrius introduïdes per la directiva comunitària d'ajuts a les petites i mitjanes empreses (pimes).

Atenent les recomanacions parlamentàries sorgides arran del debat sobre la llei de pressupostos que posà de manifest el consens existent per obrir novament la convocatòria d'ajuts per l'any 2002, que incentivin prioritàriament projectes d'empreses d'inversió industrial amb caràcter innovador i competitiu, i que consolidin la indústria en zones de regressió demogràfica, focalitzant l'elegibilitat dels projectes entre aquells dels presentats que prioritzin el caire marcadament innovador, que comporti modernització dels sistema de producció i que porti aparellada una vocació de projecció internacional en la comercialització del seu producte.

Per tant, vista la Llei 13/89, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i d'acord amb el Reglament núm. 70/2001, de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE als ajuts estatals a les pimes.

Ordeno:

Article 1

Obrir la convocatòria per a l'atorgament d'incentius per a la difusió territorial de la indústria.

Article 2

Els ajuts seran gestionats pel Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, d'acord amb les bases reguladores que es publiquen a l'annex de la present Ordre.

Article 3

S'aproven les bases que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

A aquestes bases els són d'aplicació el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya modificat per l'article 28 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, per l'article 24 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, per l'article 15 de la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i per l'article 25 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Article 4

Atesa la Llei 20/2001, de 28 de desembre, per als pressupostos del 2002, la quantia màxima destinada a aquests ajuts per a l'any 2002 és de 6.000.000 d'euros, de la partida del pressupost de la Direcció General d'Indústria 20.03.770.2002 que seran transferides al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, d'acord amb les necessitats pressupostàries derivades dels ajuts que hagin estat seleccionats i concedits, el qual actuarà com a entitat col·laboradora segons el que disposa el Decret legislatiu 9/1994.

Disposició addicional

Es delega en el director general d'Indústria la resolució de concessió dels ajuts sobre les sol·licituds presentades.

Barcelona, 27 de febrer de 2002

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Annex

Bases

-1 Objecte dels ajuts

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts a projectes d'inversió industrial que promoguin el creixement, la modernització i la innovació del teixit empresarial de les zones recollides en la present disposició, al llarg de l'any 2002.

1.2 Tenen caràcter d'element subvencionable els actius fixos materials, com ara edificacions, instal·lacions i béns d'equip.

1.3 Les inversions i els projectes industrials objecte de la subvenció hauran d'estar ubicats en una de les comarques següents: l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. O als municipis: Balsareny, Cardona, Navàs, Sallent, Súria, de la comarca del Bages; Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sobremunt i Sora, de la comarca...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA