ORDRE BEF/269/2005, de 8 de juny, per la qual s'obre convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a entitats d'iniciativa social en matèria d'atenció a la infància i a l'adolescència per a l'any 2005.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE BEF/269/2005, de 8 de juny, per la qual s'obre convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a entitats d'iniciativa social en matèria d'atenció a la infància i a l'adolescència per a l'any 2005.

Atesos el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, de refosa en matèria d'assistència i serveis socials; el Decret 284/1996, de 23 de juliol, regulador del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, el qual estableix que, seguint les pautes del Pla d'actuació social, es gestionaran programes de subvencions a entitats de serveis socials d'iniciativa social, i d'acord amb el IV Pla d'actuació social aprovat pel Govern de la Generalitat en data 8 d'octubre de 2003;

Atesos el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social; el Decret 409/2000, de 27 de desembre, de l'estructura territorial del Departament de Benestar Social; el Decret 93/2000, de 22 de febrer, de creació de la Secretaria de la Família, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat;

Atesa la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005, la Llei de l'Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a entitats d'iniciativa social de Catalunya i s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

1.2 Les actuacions subvencionables s'agrupen en els programes següents:

 1. Programa de serveis socials de centres oberts i altres programes diürns d'atenció a la infància i l'adolescència.

 2. Programes i actuacions adreçades a entitats col·laboradores en el Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades als joves tutelats per l'Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat.

 3. Programa de subvencions a entitats d'iniciativa social per a la realització de congressos, jornades, seminaris i altres esdeveniments similars en l'àmbit de la protecció a la infància i l'adolescència en risc i/o dificultat social.

Article 2

Aplicacions pressupostàries i quanties

2.1 Per atendre les sol·licituds de subvencions, s'autoritzen despeses amb càrrec a la partida següent del pressupost per a l'any 2005:

Partida pressupostària: BE06 D/480.000100/3136

 1. Programa de serveis socials de centres oberts i altres programes diürns d'atenció a la infància i l'adolescència.

  La quantitat màxima disponible inicialment és d'1.341.520,00 euros.

 2. Programes i actuacions adreçats a entitats col·laboradores en el Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades als joves tutelats per l'Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat.

  La quantia màxima inicialment disponible és de 660.700,00 euros.

 3. Programa de subvencions a entitats d'iniciativa social per a la realització de congressos, jornades, seminaris i altres esdeveniments similars en l'àmbit de la protecció a la infància i l'adolescència en risc i/o dificultat social.

  La quantia màxima inicialment disponible és de 12.000 euros.

  2.2 Els crèdits inicials disponibles indicats a l'apartat anterior es poden modificar, amb subjecció a la normativa vigent, i amb la publicitat que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 3

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre.

Article 4

Tramitació i resolució

4.1 La tramitació dels expedients correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, i la seva resolució correspon a la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

4.2 La proposta de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es formularà a la persona titular de la Direcció General per un òrgan col·legiat a través del Servei de Gestió Administrativa.

La composició d'aquest òrgan col·legiat serà la següent:

La persona titular de la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència.

La persona responsable del Pla de mesures interdepartamentals.

Els/Les directors/es dels Serveis Territorials de Benestar i Família.

Les propostes valorades dels programes B i C les signarà la persona titular de la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Les propostes valorades del programa A, de Barcelona-ciutat i Barcelona-comarques, les signarà la persona titular de la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència; la resta de propostes de l'esmentat programa les signaran els/les directors/es dels Serveis Territorials de Benestar i Família en funció del territori.

4.3 La resolució s'ha d'adoptar i notificar en el termini de 6 mesos a partir de l'endemà de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds que preveu l'article anterior.

4.4 Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Article 5

Notificació

La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat. Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes davant de l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la consellera de Benestar i Família, en els termes que estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

.1 La subvenció dels programes inclosos en aquesta Ordre únicament es podrà demanar en el marc que s'hi estableix i d'acord amb les bases que la regeixen.

.2 D'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan concorrin les situacions descrites al seu article 37, caldrà procedir al reintegrament de les quantitats percebudes per les entitats beneficiàries.

.3 Al final de l'exercici es donarà publicitat a les subvencions atorgades mitjançant l'exposició d'aquestes en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i Família i dels serveis territorials, d'acord amb el que preveu la regla setena de l'article 94 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Quan es tracti de subvencions per un import superior a 3.000 euros, s'hauran de publicar al DOGC, tot indicant-hi el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Disposicions finals

.1 Es faculta la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència perquè adopti les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta disposició.

.2 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de juny de 2005

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família

Annex 1

Bases per a la concessió de subvencions a entitats d'iniciativa social en matèria d'atenció a la infància i a l'adolescència per a l'any 2005

Capítol 1

Disposicions generals

 1. Objecte

  1.1 Aquesta línia d'ajuts té per objecte el suport en el finançament de les actuacions que, en matèria de serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència en risc i/o dificultat social duguin a terme les entitats de serveis socials d'iniciativa social, per a l'exercici 2005, d'acord amb les característiques i els requisits dels programes que s'estableixen en aquestes bases.

  1.2 Les actuacions subvencionables s'agrupen en els programes següents:

  1. Programa de serveis socials de centres oberts i altres programes diürns d'atenció a la infància i l'adolescència.

  2. Programes i actuacions adreçats a entitats col·laboradores en el Pla de coordinació interdepartamental de mesures adreçades als joves tutelats per l'Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat.

  3. Programa de subvencions a entitats d'iniciativa social per a la realització de congressos, jornades, seminaris i altres esdeveniments similars en l'àmbit de la protecció a la infància i l'adolescència en risc i/o dificultat social.

  1.3 Serà condició que aquestes activitats es duguin a terme en el decurs de l'any 2005.

 2. Beneficiaris/àries

  Es poden beneficiar dels diferents programes de subvencions les entitats de serveis socials d'iniciativa social i que acompleixin els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 3. Presentació de sol·licituds

  3.1 Les sol·licituds per concórrer als programes d'aquesta convocatòria s'hauran de formalitzar mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a les dependències del Departament de Benestar i Família que figuren a l'annex 2 d'aquesta Ordre o a través d'internet a la web del Departament de Benestar i Família (www.gencat.net/benestar).

  3.2 Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'anar acompanyades de la documentació que s'indica en l'annex 3 d'aquesta Ordre de convocatòria per acreditar les condicions exigides, i/o segons els models adjunts a la pròpia sol·licitud, i s'han de presentar a les dependències esmentades, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA