ORDRE BEF/81/2004, de 25 de març, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts personalitzats a l'allotjament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE BEF/81/2004, de 25 de març, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts personalitzats a l'allotjament.

El Pla català de l'habitatge 2002-2007, aprovat per l'Acord de Govern en la sessió de 23 de juliol de 2002, constitueix l'instrument de política d'habitatge del Govern de la Generalitat. El Pla incorpora diferents mesures, i dins del Programa d'accés a l'habitatge preveu la creació de sistemes d'ajuts per al pagament del lloguer.

Dins la política d'habitatge de la Generalitat de Catalunya s'estableix una línia d'ajuts per a persones amb dificultats econòmiques per respondre al pagament de les rendes o les quotes d'amortització dels seus habitatges, amb la finalitat de facilitar la permanència en el domicili habitual.

Atès el Decret 341/2003, de 29 de desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, aprovats per la Llei 30/2002, de 30 de desembre, i vist el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1 Objecte

S'obre la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts personalitzats a l'allotjament, i s'aproven les bases que l'han de regir, les quals figuren als annexos d'aquesta Ordre.

Article 2 Partida pressupostària i quantia

2.1 La partida del pressupost de la Generalitat per a l'any 2003, prorrogat per a l'any 2004, amb càrrec a la qual s'imputen les subvencions que preveu aquesta Ordre és la 2102 D/480210500/3132.

2.2 La quantia màxima inicialment disponible és d'1.025.385,54 euros.

2.3 El crèdit inicial disponible que s'indica a l'apartat anterior es podrà modificar, amb subjecció a la normativa vigent.

Article 3 Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 El termini de presentació de les sol·licituds acaba el29 de novembre de 2004.

3.2 Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat a l'apartat anterior no es podrà admetre a tràmit per extemporània.

3.3 Les sol·licituds que hagin tingut entrada a partir del dia 2 de gener de 2004 i abans de la publicació d'aquesta Ordre, es consideraran presentades el dia de la seva entrada en vigor, sempre que siguin ratificades pels interessats.

3.4 Les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant l'any 2003 es tindran per sol·licituds de la present convocatòria, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits establerts. En aquest cas, s'entendrà com a data de presentació de la sol·licitud la de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

Article 4 Tramitació i resolució

4.1 La tramitació de les sol·licituds correspon al Servei d'Habitatge Social de la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques i la seva resolució al director general d'Actuacions Comunitàries i Cíviques.

4.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos a partir de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada a qualsevol dels registres del Departament de Benestar i Família.

4.3 Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.

Article 5 Notificació

La resolució es notificarà als interessats per correu certificat. Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant la consellera de Benestar i Família, en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

.1 Les ajudes que preveu aquesta Ordre únicament es podran demanar en el marc que s'hi estableix i d'acord amb les bases que l'han de regir.

.2 Al final de l'exercici es donaràpublicitat a les subvencions atorgades mitjançant l'exposició d'aquestes en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i Família i dels serveis territorials, d'acord amb el que preveu l'article 94.6 del Text refós de la Lleide finances públiques de Catalunya.

Disposicions finals

.1 Es faculta el director general d'Actuacions Comunitàries i Cíviques perquè adopti les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta disposició.

.2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de març de 2004

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família

Annex 1. Bases per a la concessió d'ajuts personalitzats a l'allotjament.

.1 Objecte i persones beneficiàries

S'estableix una línia d'ajuts a fons perdut per a persones que acreditin que no poden satisfer els rebuts impagats del lloguer o les quotes d'amortització d'un préstec hipotecari no amortitzat d'un habitatge de promoció privada, per tal de possibilitar la permanència continuada de la persona sol·licitant i la seva família en l'habitatge.

.2 Requisits

2.1 Els ajuts que regula aquesta Ordre són personalitzats i assistencials i les persones destinatàries hauran de complir els requisits següents:

a) Residir a Catalunya.

b) Ser titular contractual de l'habitatge promogut per un promotor privat, ser titular del préstec hipotecari formalitzat per a l'adquisició de l'habitatge objecte de l'ajut, o bé ser cessionari del contracte d'arrendament amb el consentiment escrit de l'arrendador o trobar-se inclòs en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei d'arrendaments urbans (LAU) de 24 de novembre de 1994.

c) Els ingressos mensuals provinents de remuneracions salarials o d'altres fonts, ponderats d'acord amb el nombre de membres de la unitat familiar i de la zona on està situat l'habitatge (annex 3) no poden ser superiors als límits assenyalats a l'annex 2.

d) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims dotze mesos anteriors al període per al qual se sol·licita l'ajut.

e) Destinar l'habitatge per al qual es demana l'ajut a domicili habitual i permanent del titular del contracte, cessionari o titular del dret d'ús en virtut dels articles 15 o 16...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA