RESOLUCIÓ UNI/2464/2005, de 3 d'agost, per la qual, en el marc del Pla de recerca i innovació, s'aproven les bases i s'obre la convocatòria del nou programa per a la concessió i renovació de beques predoctorals, per a la formació de personal investigador, i d'ajuts destinats a les universitats i centres de recerca per contractar personal per a...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència de Gestió D'Ajuts Universitaris i de Recerca
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

UNI/2464/2005, de 3 d'agost, per la qual, en el marc del Pla de recerca i innovació, s'aproven les bases i s'obre la convocatòria del nou programa per a la concessió i renovació de beques predoctorals, per a la formació de personal investigador, i d'ajuts destinats a les universitats i centres de recerca per contractar personal per a la seva inserció laboral en el món de la recerca, per a l'any 2006.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l'AGAUR;

Atesa l'Ordre 265/2003, de 27 d'agost, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de concessió i renovació de beques predoctorals per a la formació de personal investigador;

D'acord amb l'article 41.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003);

Atès que l'article 11 dels estatuts de l'Agència, aprovats pel Decret del Govern de la Generalitat, d'11 de juny de 2002, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com també la resolució, i que aquestes facultats han estat delegades al president de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca, amb data de 5 de desembre de 2002,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases i obrir la convocatòria per a la concessió i renovació de beques predoctorals, per a la formació de personal investigador, i d'ajuts destinats a les universitats, per contractar personal per a la seva inserció laboral en el món de la recerca, per a l'any 2006, d'acord amb les condicions que figuren als annexos d'aquesta Resolució.

Article 2

Fixar l'import global màxim del programa de beques en 14.300.000 euros, que va a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per a l'any 2006.

Article 3

Fixar en 400.000 euros l'import màxim a liquidar en concepte de preus públics per matrícula en programes de doctorat, tutela de tesi i per als cursos de formació del personal experimentador en animals, que van a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per a l'any 2006.

Article 4

Aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu.

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa i s'indiquen els recursos que s'hi poden interposar: recurs potestatiu de reposició davant el president de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca per acord de delegació del Consell de Direcció, amb data de 5 de desembre de 2002, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà del dia de la publicació de la resolució al DOGC; o bé recurs contenciós administratiu directament davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 16 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 3 d'agost de 2005

Francesc Xavier Hernández Cardona

President de la Comissió Executiva

d'Ajuts de Recerca

Annex 1

Preàmbul i estructura

Prèambul

L'estímul de les activitats de recerca mitjançant la formació d'investigadors, a les etapes inicials, representa el primer esglaó de les polítiques científiques i tecnològiques de la Generalitat de Catalunya. Aquesta acció és especialment rellevant quan el nostre país ha de fer encara un esforç important per dimensionar els seus recursos humans destinats a la recerca científica en comparació amb els altres països del context europeu.

L'etapa predoctoral és la porta d'entrada a la carrera investigadora que ha de conduir cap al ple desenvolupament, en tots els seus aspectes, de la recerca científica.

La dualitat recerca i docència aporta un interès afegit a la formació predoctoral, la qual és, alhora, un pas previ per assolir moltes de les diferents categories de professorat universitari. En la situació actual de convergència cap a un model universitari europeu comú, engegat en l'anomenat procés de Bolonya, cal adequar la formació en recerca del futur professorat per poder complir les expectatives i els reptes que es generen a l'espai europeu de la recerca i de l'educació superior.

Complementàriament a la trajectòria acadèmica, també es vol potenciar amb aquest programa la formació d'investigadors a l'entorn industrial i empresarial amb presència a Catalunya. Per tal de millorar la sintonia de la recerca catalana dins la Unió Europa cal millorar la presència i rellevància de la investigació científica al sector privat, des de les primeres etapes de la carrera investigadora. Aquesta iniciativa de la Generalitat de Catalunya cal que tingui el suport del sector empresarial català. La Generalitat finança el primer any de beca, sense cap cost per a les empreses, i del segon al quart any, el sector empresarial aporta el 50% del cost total dels contractes.

Amb aquesta convocatòria, la Generalitat de Catalunya proposa un nou model de formació predoctoral que vetlla per la qualitat i eficiència, i que apropa els beneficiaris a la realitat del món professional mitjançant el desenvolupament de contractes, amb el suport de les universitats.

Estructura

Aquest programa s'estructura en dues etapes de dos anys cada una:

a) Primera etapa: realització dels crèdits d'un programa de doctorat, en què s'assoleix la suficiència investigadora, i inici de la tesi doctoral.

b) Segona etapa: finalització i lectura de la tesi doctoral.

El primer any de la primera etapa es formalitza com a beca. La resta d'anualitats, fins a tres, es desenvolupen sota forma de contracte de caràcter laboral. En el cas que no sigui possible, es pot gaudir de beca durant tot el període comprès dins de la primera i la segona etapa.

Els investigadors en formació s'han d'integrar en els departaments i instituts del sistema universitari català, en els centres de recerca, en altres institucions de recerca sense finalitat de lucre, o en departaments de R+D del sector empresarial localitzats a Catalunya. Tots ells han d'estar matriculats en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya, en el moment d'acceptació de la beca.

Per accedir al tercer any (segona etapa), cal haver obtingut la suficiència investigadora. Excepcionalment els investigadors en formació que hagin de passar a la segona etapa, en el marc d'aquesta convocatòria, i que el calendari de la programació de tercer cicle de la universitat on fan el programa de doctorat no els hagi permès complir aquest requisit, només han de justificar la superació de 20 crèdits del programa de doctorat.

Per accedir al darrer any de la segona etapa, cal haver participat amb aprofitament a les "Jornades Doctorials 2005: desenvolupament professional dels doctors i formació en la gestió de l'R+I", que organitzen les universitats del sistema universitari català i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, amb la col·laboració del sector empresarial. Aquestes Jornades donen a conèixer les necessitats i demandes de l'àmbit empresarial i el paper que els doctors hi tenen, entre d'altres.

Annex 2

Concessió de beques de primer any i renovació de beques en casos excepcionals

.1 Objecte

En aplicació de l'apartat 2 de l'article 41 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, és objecte d'aquesta convocatòria concedir i renovar beques predoctorals a estudiants, per a la formació de personal investigador (FI), mitjançant la incorporació de becaris en programes de doctorat per a la realització de tesis doctorals, en grups de recerca o el seu equivalent empresarial que, preferentment, desenvolupin un projecte de R+D vigent. Al sector empresarial, el projecte de tesi doctoral del candidat està inclòs dins un projecte de R+D de l'entitat o empresa amb presència a Catalunya que acull el becari.

.2 Beneficiaris

Poden ser beneficiaris les persones físiques que compleixin els requisits següents:

2.1 Estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.

2.2 Els títols obtinguts en centres estrangers o espanyols no oficials han de ser convalidats o reconeguts. Als efectes de sol·licitar la beca, es considera que el títol està reconegut quan el sol·licitant acrediti haver estat admès a un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari català.

2.3 La nota mínima de l'expedient acadèmic dels estudis de primer i segon cicle del candidat ha de ser igual o superior a 1,5 (escala 1-4) o bé a 6 (escala 5-10), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen a la base 7.1.b d'aquest annex.

2.4 Estar matriculat en un programa de doctorat en el moment d'acceptació de la beca.

2.5 Queden exclosos aquells candidats que ja hagin cursat els 32 crèdits de doctorat o hagin obtingut la suficiència investigadora.

.3 Període i durada

De l'1 de gener de 2006 al 31 de desembre de 2006.

.4 Quantia

4.1 L'import de les beques és de 10.620 euros bruts anuals per als becaris de primera etapa i, quan excepcionalment s'atorguin beques en segona etapa, de 12.780 euros bruts anuals. Aquests imports es liquidaran en 12 mensualitats.

4.2 Les beques inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes de doctorat o la tutela de tesi i els cursos de formació del personal experimentador en animals, sempre que estiguin inclosos dins els 32 crèdits exigits per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA